หน้างานประกวด    ในประเทศ    ประติมากรรม | กรุงเทพฯ
4.6K
57
 22 พฤษภาคม 2562 
ประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 9 


บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เชิญชวนร่วมส่งผลงาน จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม ในการประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 9 หัวข้อ“สยามเมืองยิ้ม” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า3,950,000 บาท 
 
หัวข้อการประกวด

“สยามเมืองยิ้ม” สื่อแสดงความหมายถึงความสุขสงบร่มเย็นของประเทศไทย ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรแวดล้อม ความยิ้มแย้มแจ่มใส น้ำจิตน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อและโอบอ้อมอารีของคนไทย แฝงไว้ด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานของประเทศไทย แผ่นดินทองที่บรรพบุรุษได้ปกปักรักษาเพื่อคงเอกราชไว้ให้แก่ลูกหลาน อีกทั้งยังสามารถตีความได้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันเรียบง่าย สงบงาม และอบอุ่น การดําเนินชีวิตด้วยแนวคิดด้านบวกเพื่อความร่มเย็นของชีวิต รวมไปถึงความสุขที่แสดงออกได้อย่างง่ายดายด้วยรอยยิ้มจริงใจที่สดใสในหมู่มิตรสหายของคนไทย
 
ประเภทของผลงาน 
 • จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม ไม่จํากัดเทคนิคและวัสดุ ในรูปแบบรูปธรรม (Realistic) หรือ ศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative art) 
เงื่อนในการส่งผลงานเข้าประกวด 
 1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก เฟซบุ๊ก : ศิลปกรรมช้างเผือก 
 2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์งานศิลปะที่พํานักอยู่ในประเทศไทย ไม่จํากัดอายุ สัญชาติ หรือภูมิลําเนา 
 3. ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องกรอกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่อยู่ และรายละเอียดอื่น ๆ ในใบสมัครอย่างชัดเจน ครบถ้วนและแนบมาพร้อมกับผลงานในวันส่งผลงาน 
 4. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกินคนละ2ชิ้น ผลงานแต่ละชิ้น เมื่อรวมกรอบและแท่นฐานแล้ว ต้องมีขนาดไม่เกิน 2x2 เมตร (งานสองมิติ) และ 2 x 2 x 2 เมตร (งานสามมิติ) หากเป็นผลงานภาพพิมพ์หรือประติมากรรม ต้องระบุ จํานวนพิมพ์ (Edition) โดยผลงานนั้นจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมติดตั้ง 
 5. ผู้สมัครต้องส่งผลงานจริง โดยระบุชื่อผลงาน ขนาด เทคนิค ปีที่สร้าง จํานวนพิมพ์ (ถ้ามี) และแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ระหว่างวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 - 18.00 น. กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ ต้องประทับตราวันที่ส่ง ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 และส่งถึง
  • โครงการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 
  • ทางคณะผู้จัดงานจะไม่มีเจ้าหน้าที่ไปรับที่ไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่ง และหากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นเนื่องจากการขนส่ง ทางคณะผู้จัดงานอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบในความเสียหายนั้น 
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีเรื่องราวหรือเนื้อหาที่ละเมิดต่อศีลธรรม และจริยธรรม 
 7. ห้ามนําผลงานที่เคยส่งแล้วมาส่งซ้ำ และผลงานนั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลหรือจัดแสดง ณ ที่ใดมาก่อน 
 8. ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) หากเป็นผลงานประติมากรรมและภาพพิมพ์จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ ของบริษัทฯ เฉพาะผลงานชิ้นที่ส่งเข้าประกวด 
 9. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าร่วมในครั้งนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศสมัยใหม่ทุกชนิด 
 10. ภายหลังจากการประกาศผลรางวัล ผู้สมัครที่ไม่ได้รับรางวัลใด ๆ ให้นําบัตรประชาชนมาขอรับผลงานคืนจากหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2563 ระหว่าง 10.00 - 17.00 น. ส่วนผู้ได้รับคัดเลือกร่วมแสดงงาน ติดต่อรับผลงานคืน ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2563 ระหว่าง เวลา 10.00 - 17.00 น. เท่านั้น มิฉะนั้น คณะผู้จัดงานจะถือเป็นสิทธิ์ขาดในการดําเนินการกับผลงานที่ไม่ได้รับการติดต่อขอรับคืน 
 11. คณะผู้จัดงาน จะใช้ความระมัดระวังในขณะขนย้าย หรือจัดเก็บผลงานศิลปะทุกชิ้นอย่างเต็มที่ แต่หากเกิดความเสียหายกับผลงาน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทาง คณะผู้จัดงานอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบนั้น ๆ 
รางวัล 
 • รางวัลช้างเผือก 1 รางวัล : รางวัลละ 1,000,000 บาท 
 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล  : รางวัลละ 500,000 บาท 
 • รางวัลCEO Award 1 รางวัล  : รางวัลละ 250,000 บาท 
 • รางวัลรองชนะเลิศ 5 รางวัล  : รางวัลละ 200,000 บาท 
 • รางวัลชมเชย 12 รางวัล  : รางวัลละ 100,000 บาท 
 รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 3,950,000 บาท 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 • กรุณาติดต่อหอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ผู้ดําเนินงาน) 
 • โทร : 02-422-2092 อังคาร - เสาร์ : 10.30 - 19.00 น. อาทิตย์ : 10.30 - 17.30 น. 
 • อีเมล: ardelgallery@gmail.com 
 • Facebook : ศิลปกรรมช้างเผือก 
 
ปิดรับสมัคร วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
ขอข้อมูล
สมัครประกวด
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด16 
16 
Stats Contest
16 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
4,119,448
10,177
6,794
จำนวนสมาชิก
39,758
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 1
ภาคกลาง 15
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
15,821
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
10,475
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,682
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ลงประกาศ งานประกวด ฟรี! : Contest Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 39,758  คุณนาย ศักดิ์สุริยา สาคะยัง
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติงานประกวด 139 กระทู้  108 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.