หน้างานประกวด    ในประเทศ    ประติมากรรม | กรุงเทพฯ
6.6K
59
 22 พฤษภาคม 2562 
ประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 9 


บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เชิญชวนร่วมส่งผลงาน จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม ในการประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 9 หัวข้อ“สยามเมืองยิ้ม” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า3,950,000 บาท 
 
หัวข้อการประกวด

“สยามเมืองยิ้ม” สื่อแสดงความหมายถึงความสุขสงบร่มเย็นของประเทศไทย ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรแวดล้อม ความยิ้มแย้มแจ่มใส น้ำจิตน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อและโอบอ้อมอารีของคนไทย แฝงไว้ด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานของประเทศไทย แผ่นดินทองที่บรรพบุรุษได้ปกปักรักษาเพื่อคงเอกราชไว้ให้แก่ลูกหลาน อีกทั้งยังสามารถตีความได้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันเรียบง่าย สงบงาม และอบอุ่น การดําเนินชีวิตด้วยแนวคิดด้านบวกเพื่อความร่มเย็นของชีวิต รวมไปถึงความสุขที่แสดงออกได้อย่างง่ายดายด้วยรอยยิ้มจริงใจที่สดใสในหมู่มิตรสหายของคนไทย
 
ประเภทของผลงาน 
 • จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม ไม่จํากัดเทคนิคและวัสดุ ในรูปแบบรูปธรรม (Realistic) หรือ ศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative art) 
เงื่อนในการส่งผลงานเข้าประกวด 
 1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก เฟซบุ๊ก : ศิลปกรรมช้างเผือก 
 2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์งานศิลปะที่พํานักอยู่ในประเทศไทย ไม่จํากัดอายุ สัญชาติ หรือภูมิลําเนา 
 3. ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องกรอกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่อยู่ และรายละเอียดอื่น ๆ ในใบสมัครอย่างชัดเจน ครบถ้วนและแนบมาพร้อมกับผลงานในวันส่งผลงาน 
 4. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกินคนละ2ชิ้น ผลงานแต่ละชิ้น เมื่อรวมกรอบและแท่นฐานแล้ว ต้องมีขนาดไม่เกิน 2x2 เมตร (งานสองมิติ) และ 2 x 2 x 2 เมตร (งานสามมิติ) หากเป็นผลงานภาพพิมพ์หรือประติมากรรม ต้องระบุ จํานวนพิมพ์ (Edition) โดยผลงานนั้นจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมติดตั้ง 
 5. ผู้สมัครต้องส่งผลงานจริง โดยระบุชื่อผลงาน ขนาด เทคนิค ปีที่สร้าง จํานวนพิมพ์ (ถ้ามี) และแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ระหว่างวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 - 18.00 น. กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ ต้องประทับตราวันที่ส่ง ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 และส่งถึง
  • โครงการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 
  • ทางคณะผู้จัดงานจะไม่มีเจ้าหน้าที่ไปรับที่ไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่ง และหากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นเนื่องจากการขนส่ง ทางคณะผู้จัดงานอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบในความเสียหายนั้น 
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีเรื่องราวหรือเนื้อหาที่ละเมิดต่อศีลธรรม และจริยธรรม 
 7. ห้ามนําผลงานที่เคยส่งแล้วมาส่งซ้ำ และผลงานนั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลหรือจัดแสดง ณ ที่ใดมาก่อน 
 8. ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) หากเป็นผลงานประติมากรรมและภาพพิมพ์จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ ของบริษัทฯ เฉพาะผลงานชิ้นที่ส่งเข้าประกวด 
 9. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าร่วมในครั้งนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศสมัยใหม่ทุกชนิด 
 10. ภายหลังจากการประกาศผลรางวัล ผู้สมัครที่ไม่ได้รับรางวัลใด ๆ ให้นําบัตรประชาชนมาขอรับผลงานคืนจากหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2563 ระหว่าง 10.00 - 17.00 น. ส่วนผู้ได้รับคัดเลือกร่วมแสดงงาน ติดต่อรับผลงานคืน ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2563 ระหว่าง เวลา 10.00 - 17.00 น. เท่านั้น มิฉะนั้น คณะผู้จัดงานจะถือเป็นสิทธิ์ขาดในการดําเนินการกับผลงานที่ไม่ได้รับการติดต่อขอรับคืน 
 11. คณะผู้จัดงาน จะใช้ความระมัดระวังในขณะขนย้าย หรือจัดเก็บผลงานศิลปะทุกชิ้นอย่างเต็มที่ แต่หากเกิดความเสียหายกับผลงาน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทาง คณะผู้จัดงานอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบนั้น ๆ 
รางวัล 
 • รางวัลช้างเผือก 1 รางวัล : รางวัลละ 1,000,000 บาท 
 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล  : รางวัลละ 500,000 บาท 
 • รางวัลCEO Award 1 รางวัล  : รางวัลละ 250,000 บาท 
 • รางวัลรองชนะเลิศ 5 รางวัล  : รางวัลละ 200,000 บาท 
 • รางวัลชมเชย 12 รางวัล  : รางวัลละ 100,000 บาท 
 รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 3,950,000 บาท 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 • กรุณาติดต่อหอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ผู้ดําเนินงาน) 
 • โทร : 02-422-2092 อังคาร - เสาร์ : 10.30 - 19.00 น. อาทิตย์ : 10.30 - 17.30 น. 
 • อีเมล: ardelgallery@gmail.com 
 • Facebook : ศิลปกรรมช้างเผือก 
 
ปิดรับสมัคร วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
ปิดขอข้อมูล
ปิดรับสมัคร
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด21 
21 
Stats Contest
21 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
4,429,087
10,598
6,957
จำนวนสมาชิก
40,672
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคกลาง 21
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
16,398
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
10,973
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,999
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ลงประกาศ งานประกวด ฟรี! : Contest Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 40,672  คุณวรดา พัฒนอางกุล
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติงานประกวด 133 กระทู้  102 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.