หน้างานประกวด    ในประเทศ    ประกวดภาพถ่าย, ถ่ายรูป | กรุงเทพฯ
717
5
twitter
 19 มีนาคม 2562 
ประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม “Innovation Thailand Photo Contest 2019” ใน Theme: “นวัตกรรมการท่องเที่ยว: Traveltech Innovation”


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยนเรศวร สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท ชีร์โร่ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) 
 
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งภาพประกวดในโครงการ ภาพถ่ายนวัตกรรม “Innovation Thailand Photo Contest 2019” ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการท่องเที่ยว: Traveltech Innovation” ชิงรางวัลเงินสด และ รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Workshop การถ่ายภาพนำโดย อ. วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 20 เมษายน 2562
 
หัวข้อการประกวด “นวัตกรรมการท่องเที่ยว: Traveltech Innovation” 
 
เป็นภาพที่แสดงออกถึงการนำเอานวัตกรรมมาใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว หรือ เป็นภาพที่สร้างความตื่นตัวและความตระหนักในการที่จะนำนวัตกรรมการท่องเที่ยวมาใช้ โดยมีขอบเขตครอบคลุมมุมมอง 3 ด้านหลักอันใดอันหนึ่งดังนี้
 1. ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Culture Tourism) หมายถึง 
  • รูปแบบการท่องเที่ยวที่มีการนำเอาทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรม มรดกทางประวัติศาสตร์ การเยี่ยมชมงานสถาปัตยกรรม และ สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงการซื้องานหัตถกรรม และ งานฝีมือที่ผลิตขึ้นจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นต่างๆ
 2. ด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) หมายถึง 
  • รูปแบบการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นทางด้านการเรียนรู้ วิถีเกษตรกรรม เช่น การท่องเที่ยวไร่องุ่น ชมการผลิตไวน์ การนำชมสวนทุเรียน มังคุด มะม่วง เป็นต้น การท่องเที่ยวเชิงเกษตรทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการดำเนินกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชนและตัวเกษตรกร โดยส่งเสริมโอกาสในการมีรายได้มากขึ้นจากการแปรรูป สินค้าเกษตร การเก็บค่าเข้าชม การจำหน่ายสินค้าที่ระลึก และโอ กาสในการสร้างธุรกิจใหม่จากทรัพยากรที่เกษตรกรมีอยู่แล้ว ประโยชน์อีกประการหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่สีเขียวอีกด้วย
 3. ด้านการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ (Health/Wellness Tourism) หมายถึง 
  • รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และ การพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาส่วนหนึ่ง จากการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และ กิจกรรมรักษาฟื้นฟูสุขภาพทั้งทางร่างกาย หรือ จิตใจ
กำหนดการ
 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 20 เมษายน 2562
ประเภทของอุปกรณ์ถ่ายภาพ
 1. ประเภทการถ่ายภาพโดยใช้โดรน (อากาศยานไร้คนขับ) 
 2. ประเภทการถ่ายภาพโดยใช้กล้อง DSLR กล้อง Digital และกล้องบรรจุฟิล์มหรือการบันทึกภาพด้วยเครื่องมือ
ประเภทของภาพถ่าย
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายในรูปแบบของไฟล์ดิจิตอล หรือไฟล์ภาพถ่ายที่สแกนมาจากฟิล์มเท่านั้น จะไม่รับภาพถ่ายที่อัดขยายบนกระดาษอัดรูป
วิธีการส่งภาพประกวด

ส่งภาพถ่ายผ่านระบบเว็บของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เท่านั้น
 • เปิดระบบรับภาพประกวดทาง Online วันที่ 15 มีนาคม 2562 – 20 เมษายน 2562 (ปิดระบบ เวลา 18.00 น.)
 • Link ระบบรับภาพ goo.gl/Szxm67
กติกาในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้โดรน กล้อง DSLR กล้อง Digital และกล้องบรรจุฟิล์มหรือการบันทึกภาพด้วยเครื่องมือหรือวิธีการอื่นๆ ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิทัลความละเอียดสูง และต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ถ่ายถึงวันหมดเขตรับภาพ
 2. ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่ง ต้องเป็นไฟล์ภาพถ่ายที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 Pixels และด้านที่ยาวที่สุดไม่เกินกว่า 4,800 pixels ในรูปแบบไฟล์ .jpg เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
 3. กรณีภาพที่ส่งเป็นภาพถ่ายดิจิตอลจากโดรน (อากาศยานไร้คนขับ) ต้องถ่ายภาพด้วยโดรนตามที่กฎหมายกำหนด เช่นระยะความสูงของการบินไม่เกิน 90 เมตร และไม่บินในเขตพื้นที่หวงห้าม พร้อมระบุยี่ห้อ รุ่น และหมายเลขเครื่องของโดรนที่ใช้
 4. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องสมัครเข้าระบบเว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ พร้อมกรอกรายละเอียดที่ถูกต้องตามหลักฐานจริงผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลงเลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่นๆ หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 5. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดขอรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้หากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดได้ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะขอรับผิดชอบต่อค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียวโดยที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความรับผิดของผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
 6. ภาพถ่ายภายใต้ Theme “นวัตกรรมการท่องเที่ยว: Traveltech Innovation” โดยมีขอบเขตครอบคลุมในมุมมองด้านต่างๆ ดังนี้ 1) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Culture Tourism) 2) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) และ 3) การท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ (Health /Wellness Tourism)
 7. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายไม่เกิน 5 ภาพ พร้อมตั้งชื่อภาพถ่าย และเขียนคำอธิบายแนวคิด หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯ จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
 8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าวหมายความรวมถึง ภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ การคร็อปภาพใหม่ หรือภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วไม่ว่าจากเวทีใดๆ ทั้งนี้ ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 9. ในกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกา และในกรณีที่จะต้องนำภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่ หากถ่ายภาพเป็น RAW FILE ไว้ ควรเก็บ RAW FILE นั้นไว้ เพื่อแสดงเป็นหลักฐาน ในกรณีที่ภาพถ่ายอาจมีปัญหาในภายหลัง หากผู้ถ่ายภาพไม่สามารถนำ RAW ไฟล์มาแสดงได้ในกรณีที่คณะกรรมการ ต้องการตรวจสอบ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ภาพนั้นๆ ออกจากการประกวด
 10. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายในโครงการประกวดถ่ายภาพนี้ และคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 11. ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ คณะผู้จัดงานขอกรรมสิทธิ์ในการคัดเลือกภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลเพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ รวมถึงนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในหนังสือ นิทรรศการ และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภทที่ไม่เป็นไปเพื่อการพาณิชย์ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพนั้นๆ โดยเป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันตัดสิน ทั้งนี้ คณะผู้จัดจะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้ เมื่อพ้นจากช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว หากคณะผู้จัดมีความประสงค์จะใช้ภาพใด คณะผู้จัดจะติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของภาพก่อนเป็นรายกรณี และจะใช้ภาพเมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น
 12. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนด ไว้ข้างต้นนี้คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดผู้นั้นโดยมีโทษตั้งแต่การตัดสิทธิ์ในการประกวดและการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ หากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ได้ส่งเข้าประกวดนั้นมีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และ หากภาพที่ได้รับรางวัลเกิดขึ้นจากการละเมิดต่อกฎหมาย หรือ ละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น จนนำไปสู่การร้องเรียน หรือ ฟ้องร้องทางกฎหมายจากภาครัฐ เอกชน หรือ บุคคลธรรมดาอันเป็นผลทำให้ไม่สามารถนำภาพที่มีปัญหาไปใช้งานได้ ทางคณะกรรมการจัดการประกวดมีสิทธิ์ประกาศยกเลิกผลการตัดสินของภาพนั้นๆ รวมถึงมีสิทธิ์ในการเรียกรางวัลคืนจากผู้ที่ได้รับรางวัล แม้ว่าทางคณะกรรมการจัดการประกวดจะได้ทำการตัดสินไปแล้วก็ตาม ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
 13. หลังจากมีการประกาศผลภาพถ่ายที่เข้ารอบสุดท้าย ทางคณะกรรมการจัดการประกวดจะเปิดให้มีการทักท้วงภาพภายใน 5 วัน หากมีผู้ทักท้วงและมีการตรวจสอบว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดผิดกติกาในข้อใดข้อหนึ่งจะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวดทันที
 14. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อ้างอิงจาก : goo.gl/1XgRFz
 
ปิดรับสมัคร วันที่ 20 เมษายน 2562
ปิดขอข้อมูล
ปิดรับสมัคร
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด11 
11 
Stats Contest
11 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
3,941,709
10,018
6,716
จำนวนสมาชิก
39,325
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 1
ภาคกลาง 10
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
15,364
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
10,166
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,489
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ลงประกาศ งานประกวด ฟรี! : Contest Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 39,325  คุณธาริน เป็กทอง
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติงานประกวด 121 กระทู้  94 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.