หน้างานประกวด    ในประเทศ    ประกวดภาพถ่าย, ถ่ายรูป | กรุงเทพฯ
868
9
twitter
 11 มีนาคม 2562 
ประกวดภาพถ่าย “ผึ้ง...รู้จักรักเลย: bee learning, bee lover” ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562


 
ศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวผึ้ง (Bee Learning Center)ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ไบเออร์ (Bayer) เชิญชวนผู้รักการถ่ายภาพทุกท่าน ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “ผึ้ง...รู้จักรักเลย: bee learning, bee lover” ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2562 เพื่อสร้างการเรียนนรู้ตระหนักถึงความสำคัญของแมลงในกลุ่มผึ้ง ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

คุณสมบัติผู้ส่งภาพเข้าประกวด
 1. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นเจ้าของภาพ และเป็นผู้ถ่ายภําพด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 2. ผู้ส่งภาพมีสิทธิ์ได้รับรํางวัลสูงสุดรางวัลเดียว
 3. ให้ถือว่าเจ้าของภาพตกลงปฏิบัติตามกติกาต่างๆ ข้างต้น
 4. คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และมติของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ
เกณฑ์การตัดสิน
 1. ภาพแมลงกลุ่มผึ้งที่มีในประเทศไทยที่แสดงถึงชนิด พฤติกรรม ถิ่นที่อยู่อาศัย รวมทั้งวิถีชีวิตของคนที่ใช้ประโยชน์จากผึ้ง
 2. ความสวยงามและการจัดวางองค์ประกอบตามหลักทัศนศิลป์
 3. ความยากง่ายและเทคนิคการถ่ายภาพ
รูปแบบของไฟล์ภาพ และวิธีการส่งภาพเข้าประกวด
 1. รูปแบบของไฟล์ ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล หรือสแกนจากฟิล์มไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูงที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,500 pixels ที่ความละเอียด 300 dpi และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
 2. รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน .JPEG เท่านั้น ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น ภาพได้รับรางวัลผู้ส่งเข้าประกวดต้องส่งไฟล์ภาพต้นฉบับมายืนยันทุกภาพ
 3. การใช้โปรแกรมในการโปรเซสภาพให้สามารถดำเนินการได้เฉพาะการปรับสี-แสงเท่านั้น ทั้งนี้ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน (ผู้ส่งภาพต้องเก็บภาพต้นฉบับไว้เพื่อตรวจสอบ (กรณีคณะกรรมกํารของผู้จัดประกวดมีความประสงค์ขอดูภาพต้นฉบับ) จนกว่าการจัดการประกวดจะแล้วเสร็จลง)
วิธีการส่งภาพเข้าประกวด
 • อัพโหลดไฟล์ภาพส่ง e-mail : beelearningcenter@hotmail.com พร้อมแนบไฟล์ word รายละเอียดชื่อ นามสกุลจริงและเบอร์โทรศัพท์ผู้ส่งภาพ ชื่อภาพ รายละเอียดการบันทึกภาพ และคำบรรยายความประทับใจสั้นๆ ความยาวไม่เกิน 5 บรรทัดต่อภาพ ไฟล์ภาพต้องมีขนําดไม่น้อยกว่า 5 Mb และไม่เกิน 25 Mb
ระเบียบบังคับในการส่งภาพเข้าประกวด
 1. ต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 ปีก่อนวันสิ้นสุดกำหนดการส่งภาพเข้ําประกวด
 2. ต้องเป็นภาพที่เจ้ําของภาพไม่เคยส่งภาพนั้นเข้ําประกวดที่ใดๆ มาก่อน และ/หรือ ไม่เคยตีพิมพ์ และ/หรือเผยแพร่ หรือโฆษณาในนิตยสาร หนังสือ สื่ออินเทอร์เน็ต หรือโพสต์ลงเว็บไซต์ (ไม่ว่ําจะกระท ําผ่ํานรูปแบบใดๆ อาทิ PC, Notebook, Smart Phone และ/หรือ Smart Device ใดๆ ก็ตําม) ยกเว้นการโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย ซึ่งไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในทางการค้ําหรือเชิงพาณิชย์
 3. ภาพที่เข้ํารอบทุกภาพ (รวมถึงภาพที่ได้รับรํางวัล) ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างเจ้ําของภาพ และผู้จัดประกวดตลอดอายุแห่งความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตํามกฎหมําย โดยผู้จัดประกวดมีสิทธิน ําภําพที่ผ่ํานเข้ํารอบ (รวมถึงภาพที่ได้รับรางวัล) ไปจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ จัดพิมพ์เผยแพร่ลงในบรรจุภัณฑ์และสื่อต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ ในกรณีที่เจ้ําของภาพประสงค์จะแสวงหาประโยชน์จากภาพใดๆ ในส่วนของตนให้สามารถกระทำได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องขออนุญาต และ/หรือ จ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้จัดประกวด ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้จัดประกวดมีการนำภาพที่เข้ํารอบ (รวมถึงภาพที่ได้รับรางวัล) ใดๆ ไปจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ ผู้จัดประกวดจะแจ้งชื่อและนํามสกุลของผู้ถ่ายแสดงไว้ใต้ภาพทุกภาพที่นำมาจัดแสดงภาพที่เข้ํารอบทุกภาพ
 4. ภาพผึ้งจะต้องเป็นภาพผึ้งที่พบและอาศัยในประเทศไทย จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายในประเทศไทยเท่านั้น
 5. ต้องเป็นภาพที่จับองค์ประกอบและส่วนประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง ห้ํามเพิ่มเติม หรือลบองค์ประกอบ และ/หรือ ส่วนประกอบของภาพ (Retouch) ภายหลังจากการกดชัตเตอร์แล้วเป็นอันขาด การตัดส่วนของภาพหลังจากการกดชัตเตอร์ (Crop) ให้สามารถกระทำได้
 6. ภาพที่ส่งเข้ําประกวดต้องไม่ตกแต่ง เปลี่ยนแปลง ปรับสภาพแวดล้อมธรรมชาติหรืออื่นใดเพื่อการถ่ายภาพ หากมีการกระทำดังกล่าว และสามารถพิสูจน์ได้ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณางดหรือยกเลิกรางวัลที่มอบให้ และ/หรือ เรียกคืนรางวัลทั้งหมดได้ทันที และตัดสิทธิ์ในการเข้ําประกวดภาพครั้งต่อไป ทั้งนี้ให้ถือดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นที่สุด
 7. หากพบว่ําภาพที่ส่งมาประกวดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามกติกาการประกวดในข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีการทำผิดกติกาเกิดขึ้น ผู้ส่งภาพเข้ําประกวดจะถูกตัดสิทธิ์ แม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับค่ําตอบแทน และ/หรือ รางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงและสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกาจริง ผู้จัดประกวดสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนค่ําตอบแทน และ/หรือรางวัลได้ทั้งหมด
รายละเอียดเพิ่มเติม : goo.gl/53uAfz
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
 
อ้างอิงจาก : www.facebook.com/foaku
 
ปิดรับสมัคร วันที่ 30 เมษายน 2562
ปิดขอข้อมูล
ปิดรับสมัคร
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด19 
19 
Stats Contest
19 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
3,951,446
10,027
6,727
จำนวนสมาชิก
39,352
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 1
ภาคกลาง 18
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
15,375
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
10,175
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,497
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ลงประกาศ งานประกวด ฟรี! : Contest Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 39,352  คุณสุภลักษณ์ คุณากร
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติงานประกวด 123 กระทู้  94 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.