หน้างานประกวด    ในประเทศ    ประกวดภาพถ่าย, ถ่ายรูป | นครปฐม
562
 11 มีนาคม 2562 
ประกวดภาพถ่ายด้านศิลปะวัฒนธรรม ครั้งที่ 4
หัวข้อ "Color of Lifeสีสันแห่งชีวิต"

 

ชมรมถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้ที่สนใจและประชนทั่วไปร่วมส่งผลงานประกวดภาพถ่ายด้านศิลปะวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 หัวข้อ "Color of Lifeสีสันแห่งชีวิต" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 18,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 29 มีนาคม 2562
 
หัวข้อการประกวด : “ Color of Life สีสันแห่งชีวิต “ ด้านศิลปะวัฒนธรรม
ประเภทของภาพถ่าย : ภาพถ่ายดิจิทัล
ประเภทผู้ส่งผลงาน : ประชาชนทั่วไป
 
หลักเกณฑ์และกฎกติกาในการส่งภาพประกวด
 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ในหัวข้อ "Color of Lifeสีสันแห่งชีวิต" ด้านศิลปะวัฒนธรรม
 2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้องดิจิทัลเท่านั้น สร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคอิสระไม่จำกัดรูปแบบ
 3. การส่งภาพถ่าย ให้อัดขยายภาพขนาด 12X18 นิ้ว บันทึกไฟล์ภาพในรูปแบบ JPG และ ไฟล์ RAW ของภาพ ลงบนแผ่น CD หรือ DVD แนบมาด้วย
 4. สามารถตกแต่งภาพได้ แต่อย่าให้เกินจากความเป็นจริง (ขั้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน)
 5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลอย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กำหนดให้ และแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ผู้จัดจะยึดข้อมูลการสะกด ชื่อ-นามสกุล ตามที่ผู้สมัครแต่ละคนระบุมาในการสมัคร
 6. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 7. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย ระบุชื่อไฟล์ภาพถ่าย และเขียนคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 2 บรรทัดลงบนใบสมัครและด้านหลังของภาพถ่ายให้ครบถ้วน หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
 8. ผู้เข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่เกิน 5 ภาพ แต่จะได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว
 9. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
 10. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
 11. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่าง ๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท
 12. ภาพถ่าย และไฟล์ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน
 13. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น จะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับ และตัดสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งต่อ ๆ ไป
 14. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ : goo.gl/vFg9pX
 
รางวัล
 1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 3. รางวัลรองชนะเลิศ1อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 4. รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
กำหนดส่งผลงานภาพถ่าย
 1. ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 29 มีนาคม 2562 ส่งถึงภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
  • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000 โทร. 034-219-135
 2. ส่งด้วยตัวเอง ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 29 มีนาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น.
  • ณ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 1 อาคารศึกษาศาสตร์ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โทร. 034-219-135
  • (ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก และตัดสินในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์จะถือเอาวันที่ลงตราประทับของไปรษณีย์)
การประกาศผลรางวัล
 1. ประกาศผลการตัดสินรางวัล
 2. พิธีมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรผู้ที่ชนะการประกวด
  • วันที่ 22 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าศาลายา จ.นครปฐม
 3. จัดแสดงผลงานภาพถ่าย
  • วันที่ 22-23 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าศาลายา จ.นครปฐม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ชมรมถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
e-mail : tuntiphoka_s@silpakorn.edu
 
ประเภทผู้สมัคร : ประชาชนทั่วไป
ปิดรับสมัคร วันที่ 29 มีนาคม 2562
ปิดขอข้อมูล
ปิดรับสมัคร
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด20 
20 
Stats Contest
20 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
3,989,313
10,077
6,749
จำนวนสมาชิก
39,448
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 1
ภาคกลาง 18
ภาคตะวันตก 1
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
15,447
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
10,232
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,532
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ลงประกาศ งานประกวด ฟรี! : Contest Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 39,448  คุณแก้วกล้า เจริญยนต์
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติงานประกวด 133 กระทู้  99 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.