หน้างานประกวด    ในประเทศ    ประกวดสิ่งประดิษฐ์, นวัตกรรม | กรุงเทพฯ
1.1K
 8 กุมภาพันธ์ 2562 
ประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย (Agri Plus Award 2019)


กรมการค้าต่างประเทศเปิดเวที Agri Plus Award 2019 ให้คนไทยส่งผลงานเข้าประกวด หวังสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดสากล ชิงเงินรางวัลกว่า 3 แสนบาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ไปจนถึง 31 มี.ค.62
 
ความเป็นมา

การประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย (Agri Plus Award 2019) ถือได้ว่าเป็นเวทีที่สำคัญที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม และประชาชนที่สนใจได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ 
 
เพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดสากล ตลอดจนผลักดันให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หันมาผลิตสินค้าเกษตร โดยใช้นวัตกรรมเข้ามาแปรรูป รวมทั้งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีให้ผู้บริโภครับรู้ถึงศักยภาพของสินค้าเกษตรนวัตกรรม 
 
สร้างโอกาสและขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรมภายในประเทศ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางการค้าได้อย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ “ประเทศไทย4.0”เพื่อสร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนสำหรับสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยทั้งตลาดในประเทศและเพื่อการส่งออก
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการหรือบุคคลที่สนใจ เห็นความสำคัญของการพัฒนาสินค้าเกษตรให้กลายมาเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยใช้นวัตกรรม
 2. เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย ตลอดจนเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มรายได้ของเกษตรกรไทย
 3. เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนสำหรับสินค้าเกษตรนวัตกรรมทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการ หรือ ประชาชนทั่วไป 
ประเภทผลงานที่เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
 1. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร (Food Product) ที่วางจำหน่ายแล้ว
 2. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร (Food Product) ต้นแบบที่มีงานวิจัยรองรับ
 3. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร (Non-Food Product) ที่วางจำหน่ายแล้ว
 4. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร (Non-Food Product) ต้นแบบที่มีงานวิจัยรองรับ
กำหนดการการประกวด 
 • เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 8 ก.พ. - 31 มี.ค. 62
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด 
 1. ผลงานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นการคิดค้นและสร้างสรรค์ด้วยตนเอง หากพบการนำผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวดโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรับทราบและยินยอมให้คณะกรรมการประกวดมีสิทธิ์เพิกถอนรางวัลฯ
 2. ผู้สมัครที่เข้าร่วมการประกวดในแต่ละทีม มีสมาชิกได้ 1 - 5 คน (ไม่รวมที่ปรึกษา)
 3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นสิ้นสุด
 4. คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธ์ในการตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกกรณีตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่ครบถ้วน
 5. คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขั้นตอนการประกวด 

การสมัครและการส่งเอกสารรายละเอียดผลงาน

 1. ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการประประกวด Agri Plus Award หรือ Download เอกสารใบสมัคร ได้ที่ www.agriplusaward.com ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยครอบคลุม ดังนี้
  1. ชื่อผลงาน (ภาษาไทย/อังกฤษ) พร้อมระบุประเภทที่ส่งเข้าประกวด 
  2. ภาพถ่ายผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดที่มองเห็นผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน รวมทั้งภาพในมุมมองอื่น อาทิ หน้าตรงและด้านข้าง เป็นต้น
  3. เขียนอธิบายถึงรายละเอียดของผลงานตามหัวข้อที่ระบุไว้ในใบสมัคร (ในกรณีที่ต้องมีการสาธิตวิธีการใช้งาน หรืออาจจัดทำเป็น VDO Clip เพิ่มเติมส่งมาเพื่อการแนะนำผลงาน)
  4. ระบุชื่อ - นามสกุล ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด พร้อมที่อยู่และเบอร์ติดต่อ (โทรศัพท์ / อีเมล์)
 2. กำหนดให้ผู้สมัครสามารถส่งรายละเอียดผลงานเพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตัดสินในรอบคัดเลือกได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
  1. เว็บไซต์ ส่งใบสมัครและผลงานทางเว็บไซต์ www.agriplusaward.com
   • พร้อมแนบไฟล์ ที่ระบุในกติกาให้ครบถ้วน
  2. ไปรษณีย์ ส่งใบสมัครและผลงานทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง
   • สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการประกวด “Agri Plus Award 2019”
   • 117 ซอยกรุงเทพกรีฑาซอย 7 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  3. อีเมล์ ส่งใบสมัครและผลงานทาง อีเมล์: agriplusaward@gmail.com
   • ระบุชื่อในอีเมล์ว่า “การประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย”
   • พร้อมแนบไฟล์ตามที่ระบุในกติกา
ลงทะเบียนออนไลน์ / ดาวน์โหลดใบสมัคร
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ ประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทย (Agri Plus Award 2019)
 • 117 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 • โทร: 02-346-9000
 • Email:  agriplusaward@gmail.com
 • Facebook: facebook.com/AgriPlusAward
 • Website : www.agriplusaward.com
 
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : Jaruwan Nensutap

 
ปิดรับสมัคร วันที่ 31 มีนาคม 2562
ปิดขอข้อมูล
ปิดรับสมัคร
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด20 
20 
Stats Contest
20 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
3,989,320
10,077
6,749
จำนวนสมาชิก
39,448
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 1
ภาคกลาง 18
ภาคตะวันตก 1
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
15,447
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
10,232
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,532
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ลงประกาศ งานประกวด ฟรี! : Contest Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 39,448  คุณแก้วกล้า เจริญยนต์
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติงานประกวด 133 กระทู้  99 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.