หน้างานประกวด    ในประเทศ    ประกวดออกแบบโลโก้, กราฟฟิค | สงขลา
961
 22 มกราคม 2562 
ประกวดอัตลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดอัตลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชิงเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2562
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อหาแนวคิดและรูปแบบที่เป็นอัตลักษณ์ หรือเป็นตัวแทนของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 2. เพื่อสร้างประติมากรรมที่บ่งบอกความเป็นคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 3. เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วไปที่มีต่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด
 • นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป
รางวัลในการประกวด
 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) พร้อมเกียรติบัตร 
การส่งผลงาน 
 1. ผู้ส่งผลงานแต่ละคน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน
 2. รูปแบบของผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องสื่อความหมายเกี่ยวข้องกับพันธกิจ บทบาทหน้าที่ หรือเอกลักษณ์สำคัญของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถนำเสนอได้โดยไม่จำกัดรูปแบบ 
 3. ผลงานที่ประกวดจะต้องมีความเหมาะสมสำหรับการเป็นตัวแทนขององค์กร  รวมทั้งสร้างการจดจำที่ดี และสามารถนำไปสร้างเป็นประติมากรรมได้จริง
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด 
  • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถออกแบบงานตามความถนัดไม่ว่าจะออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ หรือออกแบบโดยการวาดด้วยมือ
ผลงานที่วาดด้วยมือ
 1. ส่งผลงานที่วาดด้วยมือ ผนึกบนกระดาษแข็ง เขียนอธิบายแนวคิดและที่มาของงาน  เขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ติดที่ด้านหลัง
 2. บรรจุผลงานทั้งหมดในซองเดียวกัน พร้อมวงเล็บมุมซองว่า “ประกวดออกแบบอัตลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” แล้วนำส่ง 
  • ด้วยตัวเอง ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 
  • จัดส่งทางไปรษณีย์ (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง)  ที่ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  15 ถ.กาญจนวนิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ผลงานที่ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
 1. ผู้ร่วมประกวดพิมพ์ผลงานลงบนกระดาษสีขาว ผนึกบนกระดาษแข็ง พร้อมทั้งพิมพ์อธิบายแนวคิดและที่มาของงาน ผนึกบนกระดาษแข็ง พิมพ์ชื่อ-นามสกุล  ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ติดที่ด้านหลัง 
 2. Digital File บันทึกแบบผลงานให้เป็นไฟล์ PDF ความละเอียดไม่ต่ากว่า ๓๐๐ DPI ลงในแผ่น CD เขียน ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ลงบนแผ่น CD และบรรจุในซองกันกระแทก
 3. บรรจุผลงานทั้งหมดในซองเดียวกัน พร้อมวงเล็บมุมซองว่า “ประกวดออกแบบอัตลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” แล้วนำส่งด้วยตัวเอง ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
 4. จัดส่งทางไปรษณีย์ (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง)  ที่งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  15 ถ.กาญจนวนิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
กำหนดส่งผลงาน
 • เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ - 15 มีนาคม 2562
 • ประกาศผล วันที่ 10 เมษายน 2562 ทางเว็บไซต์ http://medinfo.psu.ac.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 074-451145-6
การตัดสินของคณะกรรมการ 
 1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน และไม่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น หากในกรณีมีบุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิ์เรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดเกี่ยวกับผลงานที่ส่งเข้าประกวด ทุกผลงานต้องรับผิดชอบค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอกเองโดยสิ้นเชิง และหากเป็นชิ้นงานที่ได้รับรางวัล คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนและขอคืนเงินรางวัล โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่สามารถฟ้องร้องได้ทุกกรณี 
 2. คณะกรรมการจะตัดสินและคัดเลือกผลงานจากเกณฑ์ ดังนี้ 
  • สื่อถึงเอกลักษณ์สำคัญของความเป็นคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • มีความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์
  • สร้างการจดจำได้ดี
  • สามารถนำไปสร้างได้จริงตามแบบ 
 3. หากไม่มีผลงานเข้าเกณฑ์หรือเหมาะสมที่จะได้รับรางวัล ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ผลงานใดได้รับรางวัล และการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
 4. ผลงานที่ชนะการประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 
อ้างอิงจาก : goo.gl/ftTepC
 
ปิดรับสมัคร วันที่ 15 มีนาคม 2562
ปิดขอข้อมูล
ปิดรับสมัคร
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด20 
20 
Stats Contest
20 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
3,989,308
10,077
6,749
จำนวนสมาชิก
39,448
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 1
ภาคกลาง 18
ภาคตะวันตก 1
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
15,447
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
10,232
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,532
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ลงประกาศ งานประกวด ฟรี! : Contest Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 39,448  คุณแก้วกล้า เจริญยนต์
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติงานประกวด 133 กระทู้  99 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.