หน้างานประกวด    ในประเทศ    ประกวดสิ่งประดิษฐ์, นวัตกรรม | กรุงเทพฯ
815
5
twitter
google plus
 4 มกราคม 2562 
ประกวด สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2562


สสวท. เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ทั่วประเทศ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ สู่ความยั่งยืน ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ และเกียรติบัตร สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2562
 
กติกาการประกวด

Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2019 เปิดรับสมัครผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์/ต้นแบบ/แบบจําลอง ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการอนุรักษ์น้ำสู่ความยั่งยืน”

(Water Conservation Innovation toward Sustainability) โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีผลลัพธ์ขั้นพื้นฐาน คือ ต้องเป็นนวัตกรรมที่เป็นสิ่งประดิษฐ์/แบบจําลอง/ต้นแบบ (ศึกษารายละเอียดดังภาคผนวก ก)

ซึ่งเป็นการแสดงผลพิสูจน์แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ทั้งนี้ อาจจะเป็นการประยุกต์แนวคิดที่มีอยู่แล้วหรือคิดค้นขึ้นมาใหม่ และสิ่งสําคัญจะต้องไม่ลอกเลียนแนวความคิดของผู้อื่นมาทั้งหมด โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดในลักษณะเดียวกันนี้ในเวทีใดๆ
 
คุณสมบัติในการเข้าร่วมกิจกรรม
 1. นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 14–19 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในเดือนกันยายน ปี 2562) ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
 2. มีสัญชาติไทย หรือนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติที่ศึกษาที่ประเทศไทย 1 ปีขึ้นไป 
 3. โรงเรียนต้นสังกัดต้องเป็นโรงเรียนที่นักเรียนและครูที่ปรึกษาประจำอยู่ ณ ที่แห่งนั้น
 4. เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกิน 1 ทีม/โรงเรียน (นักเรียน 2 คน และครูที่ปรึกษา 1 ท่าน)
เอกสารประกอบการสมัคร
 • แบบฟอร์มใบสมัคร Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2019  และสามารถ download แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่  : goo.gl/jGW5kq
 • จดหมายนำส่งผลงานวิจัย รายชื่อผู้ส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด และครูที่ปรึกษาจากโรงเรียนต้นสังกัด โดยผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรอง จำนวน 1 ชุด/ทีม
 • รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 10 ชุด/ทีม 
 • CD บรรจุรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 แผ่น/ทีม (File Word และ PDF)
 • สามารถส่งด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ที่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับ (โครงการ GLOBE) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 10110 (วงเล็บมุมซอง “Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2019”) โดยดูจากวันประทับตราหน้าซองเอกสาร
ผลงานที่สjงเขhาประกวด
 1. เป็นโครงการศึกษา/วิจัย ที่แสดงออกถึงนวัตกรรมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการรักษาหรือแก้ปํญหาในเรื่องคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ระดับประเทศ หรือระดับโลก
 2. เป็นโครงการศึกษา/วิจัย ที่ต้องไม่ลอกเลียนแบบหรือนําเอาผลงานจากการศึกษาหรือการดําเนินการของผู้อื่นมาส่งเข้าประกวด หากนําความคิดหรือผลงานผู้อื่นมาดําเนินการ (ให้ระบุลงในหัวข้อเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในรายงานวิจัยให้ชัดเจน) โดยในโครงการศึกษา/วิจัย ต้องระบุ
  1. ที่มาของโครงการต้นแบบ
  2. จุดที่มีการปรับปรุงพัฒนาต่อยอดไปจากโครงการเดิมอย่างละเอียด
 3. โครงการศึกษา/วิจัยนั้นๆ จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ ในการประกวดทั้งในระดับประเทศหรือต่างประเทศมาก่อน ไม่ว่ามูลค่ารางวัลที่ได้รับมาจะมีมูลค่าเท่าใดก็ตาม
กำหนดการ : วันนี้ - 15 กุมภาพันธ ์2562
 
รางวัล ปี 2562 มีจํานวน 6 รางวัล โดยมีมูลค่า 200,000 บาท ประกอบด้วย
 1. รางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน 100,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นเงิน 50,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นเงิน 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
 4. รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
หมายเหตุ: โล่มอบให้กับสถานศึกษา ส่วนเกียรติบัตรมอบให้กับผู้ได้รับรางวัลทุกคน
 
การรับสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
 
อ้างอิงจาก : goo.gl/xGib43
 
ประเภทผู้สมัคร : นักเรียน
ปิดรับสมัคร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ปิดขอข้อมูล
ปิดรับสมัคร
ประกาศงานแสดงสินค้าฟรี : Post contest Free!
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 37,875  คุณวิรัญญาสวนมัวมืด
สถิติงานแสดงสินค้า 99 กระทู้  90 หัวข้อ
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด41 
40 
Stats Contest
40 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
3,647,215
9,571
6,493
จำนวนสมาชิก
37,875
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 1
ภาคกลาง 38
ภาคตะวันออก 1
ภาคใต้ 1
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
14,642
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,734
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,189
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.