หน้างานประกวด    ในประเทศ    ประกวดภาพถ่าย, ถ่ายรูป | ชลบุรี
819
twitter
google plus
 3 มกราคม 2562 
ประกวดถ่ายภาพโครงการ “Chonburi Bucket List ทริปถ่ายภาพ”


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เชิญชวนผู้ที่รักการถ่ายภาพทุกท่าน ถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยว วิถีชีวิต งานประเพณีที่งดงามของจังหวัดชลบุรี ที่จัดเป็น Bucket List ที่คุณจะต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองให้ได้สักครั้ง ชิงรางวัลรวมทั้งหมด 171,000 บาท ส่งภาพได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
 
ประเภทการประกวดและรายละเอียดภาพประกวด
 • จัดการประกวดประเภทภาพถ่ายทั่วไปที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลเท่านั้น โดยไม่จำกัดเพศและอายุ และไม่จำกัดจำนวนภาพที่ส่งเข้าประกวดแต่สามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียงหนึ่งรางวัล ในหัวข้อ “Chonburi Bucket List ทริปถ่ายภาพ” เพื่อตามหาภาพถ่ายในการนามาทำ Bucket List แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของชลบุรีที่คุณต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติวิถีชีวิต งานประเพณี เทศกาลหรืองานกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ
 • พร้อมตั้งชื่อภาพ และเขียนคำบรรยายใต้ภาพสั้น ๆ ว่าถ่ายจากที่ใด เวลาใด มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจและทำไมสถานที่หรืองานั้นๆควรเป็นหนึ่งใน “Chonburi Bucket List ทริปถ่ายภาพ” ที่ต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิต เขียนบรรยายด้วยตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 Point ตัวปกติ จำนวน 2-3 บรรทัด
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 10 ล้านพิกเซล
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องระบุหรือมีข้อมูลทางเทคนิคการถ่ายภาพ ได้แก่ กล้อง รุ่น เลนส์ที่ใช้ และมีข้อมูลการถ่ายภาพ เช่น shutter speed f-stop ระยะความยาวโฟกัสของเลนส์ สถานที่ถ่ายภาพ วัน เวลาถ่ายภาพ โดยจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับจํากวันที่ถ่ายจนถึงวันหมดเขตรับภาพประกวด(หมดเขตรับผลงาน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562)
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่ต่อเติม เปลี่ยนแปลง หรือบิดเบือนภาพไปจากเดิม ยกเว้นการปรับสี และแสงของภาพอย่างสมเหตุสมผลเท่านั้น พร้อมตั้งชื่อภาพและบรรยายสั้นๆ ตามข้อกำหนดที่แจ้งไว้ด้านบน เพื่อสะท้อนถึงความเชื่อมโยงระหว่างภาพและหัวข้อการประกวดนั้นๆ
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน และไม่เคยทำขึ้นเพื่อการจำหน่ายหรือเพื่อโฆษณามาก่อน หรือลงภาพขายผ่านทางเว็บไซต์ขายภาพใดๆ โดยผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด จะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตัวเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่น ส่งเข้าประกวดอย่างเด็ดขาด
ขั้นตอนการส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด
 • ผู้ส่งผลงานประกวดจะต้องเป็นสมาชิกของ
 • ภาพถ่ายที่ส่งประกวด จะต้องส่งผลงานทางสื่อออนไลน์ โดยการโพสต์ภาพถ่ายพร้อมคำบรรยายใต้ภาพตามกำหนดในสื่อออนไลน์ส่วนตัวของผู้เข้าประกวดผ่านสื่อออนไลน์ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ระหว่าง Facebook หรือ Instagram โดยเผยแพร่แบบสาธารณะ(ภาพที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์สามารถใส่ลายน้ำได้) พร้อมติด #chonburibucketlist #ทริปถ่ายภําพ หลังจากนั้นส่งลิ้งค์ผลงานหรือ URL ตามที่ได้แชร์ไว้ในสื่อออนไลน์สาธารณะของตนเอง พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล ชื่อภาพ แนวคิดหรือความประทับใจ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ และไฟล์ต้นฉบับที่ไม่ใส่ลายน้ำ พร้อมคำบรรยายใต้ภาพตามที่กำหนด มายังอีเมล์ของโครงการ chonburibucketlist@gmail.com
 • หลังจากนั้นให้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ส่งผลงานเป็นภาพถ่ายที่อัดขยายขนาด 8x12 นิ้ว ติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดำสีเทาหรือสีขาว ที่มีพื้นกรอบวัดจากขอบรูป ด้านละ 1 นิ้ว โดยใต้ภาพ ให้ติดกระดาษที่พิมพ์คำบรรยายใต้ภาพขนาด2-3 บรรทัดตามที่กำหนดด้วย ส่วนด้านหลังให้ติดใบสมัคร 1 แผ่นต่อ 1 ผลงาน (ไม่ต้องส่งไฟล์ต้นฉบับด้วย CD เนื่องจํากส่งไฟล์ต้นฉบับมาในอีเมล์เรียบร้อยแล้ว) จัดส่งผลงานทางไปรษณีย์มาที่ โครงการประกวดภาพถ่าย“Chonburi Bucket List ทริบถ่ายภาพ” 4/173 ซ.กรุงธนบุรี 1 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม.10600 โดยนับจํากวันประทับตราภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นสำคัญ
รางวัล
 • รางวัลจากการประกวดถ่ายภาพโครงการ “Chonburi Bucket List ทริปถ่ายภาพ” มีทั้งหมด 30 รางวัล รวมเป็นเงินรํางวัลทั้งสิ้น 171,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากจังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดรางวัลต่างๆ ดังนี้
  1. รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง มูลค่า 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  4. รางวัลชมเชย มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 27 รางวัล
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน แต่สามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้น
 • ภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือกในรางวลัต่างๆ ทางจังหัวดชลบุรีขอสงวนสิทธิ์ในการนภาพถ่ายดังกล่าวไปจัดแสดงยังสถานที่ต่างๆ รวมทั้งสามารถนำไปใช้เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีทางสื่อสิ่งพิมพ์สารสนเทศทุกประเภท ตลอดจนสื่อออนไลน์ขององค์กรโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ลิขสิทธิ์และเครดิตของภาพถ่ายนั้นๆ จะยังเป็นของเจ้าของภาพดังเดิม
ระยะเวลาในการส่งภาพเข้าประกวด
 • ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 - วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
  • โดยนับจากวันประทับตราภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นสำคัญ
 
สอบถามเพิ่มเติม

อ้างอิงจาก : goo.gl/RhrXG3
 
ปิดรับสมัคร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ปิดขอข้อมูล
ปิดรับสมัคร
ประกาศงานแสดงสินค้าฟรี : Post contest Free!
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 37,875  คุณวิรัญญาสวนมัวมืด
สถิติงานแสดงสินค้า 99 กระทู้  90 หัวข้อ
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด41 
40 
Stats Contest
40 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
3,647,197
9,571
6,493
จำนวนสมาชิก
37,875
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 1
ภาคกลาง 38
ภาคตะวันออก 1
ภาคใต้ 1
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
14,642
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,734
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,189
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.