หน้างานประกวด    ในประเทศ    ประกวดสิ่งประดิษฐ์, นวัตกรรม | กรุงเทพฯ
712
twitter
google plus
 20 ธันวาคม 2561 
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ มจพ. ประจำปี 2562


“งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ.” ได้ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจงานวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แสดงความรู้ความสามารถในการวิจัย

เพื่อสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ที่นำมาซึ่งความเข้มแข็งและความเจริญของประเทศไทยอย่างยั่งยืน แสดงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “มจพ. คือมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม”
 
ประเภทการประกวด
 • ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา
 • ประเภทบุคคลทั่วไป
กฎกติกา

1.ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา
 • คุณสมบัติผู้เสนอผลงานเข้าประกวด
  • ผู้เข้าร่วมประกวดต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือนักศึกษาอาชีวศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และทั่วประเทศ
  • ผู้เข้าร่วมประกวดเป็นผู้ประดิษฐ์แบบบุคคลเดียวหรือกลุ่มบุคคลก็ได้ ทั้งนี้กลุ่มละไม่เกิน 3 คน
  • ผู้เข้าร่วมประกวดเป็นผู้ประดิษฐ์แบบบุคคลเดียวหรือกลุ่มบุคคลก็ได้ ทั้งนี้กลุ่มละไม่เกิน 3 คน และมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้อีก 1 ท่าน (รวมไม่เกิน 4 คน)
  • อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำของสถาบันการศึกษานั้นๆ
 • กติกาการร่วมประกวด
  1. ผู้เข้าร่วมประกวด 1 คน สามารถส่งผลงานได้ 1 ผลงานเท่านั้น
  2. ผลงานที่เข้าร่วมประกวดต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ หรือเป็นผลงานที่มีอยู่เดิมและได้พัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมมากกว่า 30%
  3. ผลงานที่เข้าร่วมประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติมาก่อน
  4. เป็นผลงานที่สามารถสาธิตหรือทดลองการใช้งานจริงได้
  5. การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  6. ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใดๆ แก่บุคคลที่กระทำการใดๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในการประกวดนี้
 • การเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด
  1. รอบคัดเลือก
   • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึง 15 มกราคม 2562
   • สมัครเข้าร่วมประกวดผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ http://stri.kmutnb.ac.th/innovation/
   • แนบหลักฐานการสมัครและรายละเอียดผลงานครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้
   • ประกาศผลการพิจารณาผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
  2. รอบตัดสิน
   • เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงาน ในวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมประดู่แดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   • ผู้เข้าประกวดต้องนำเสนอผลงานที่เป็นต้นแบบการประดิษฐ์และโปสเตอร์รูปภาพประกอบ ขนาดพื้นที่จัดแสดง กว้าง 1 เมตร x สูง 2.5 เมตร พร้อมเคาน์เตอร์ขนาดกว้าง 1 เมตร x ลึก 0.5 เมตร x สูง 0.8 เมตร (ควรใช้โปสเตอร์ขนาด A0)
   • ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อในฐานะผู้ประดิษฐ์ ในใบสมัครเข้าร่วมประกวดเท่านั้น
   • คณะกรรมการฯ อาจมีการร้องขอให้นำเสนอผลงานบนเวทีในวันจัดแสดงได้
 
2.ประเภทบุคคลทั่วไป
 • คุณสมบัติผู้เสนอผลงานเข้าประกวด
  • ผู้เข้าร่วมประกวดต้องเป็นบุคคล นิติบุคคล หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ที่ไม่อยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ผู้เข้าร่วมประกวดเป็นผู้ประดิษฐ์แบบบุคคลเดียวหรือกลุ่มบุคคลก็ได้ ทั้งนี้กลุ่มละไม่เกิน 3 คน
  • ผู้เข้าร่วมประกวดต้องได้รับการยินยอมหรือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดของตนเอง (ถ้ามี) อนุญาตให้เข้าร่วมการประกวดนี้
 • กติกาการร่วมประกวด
  1. ผู้เข้าร่วมประกวด 1 คน สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 1 ผลงาน
  2. ผลงานที่เข้าร่วมประกวดต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ หรือเป็นผลงานที่มีอยู่เดิมและได้พัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมมากกว่า 30%
  3. ผลงานที่เข้าร่วมประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติมาก่อน
  4. เป็นผลงานที่สามารถสาธิตหรือทดลองการใช้งานจริงได้
  5. การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  6. ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใดๆ แก่บุคคลที่กระทำการใดๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในการประกวดนี้
 • การเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด
  1. รอบคัดเลือก
   • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึง 15 มกราคม 2562
   • สมัครเข้าร่วมประกวดผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ http://stri.kmutnb.ac.th/innovation/
   • แนบหลักฐานการสมัครและรายละเอียดผลงานครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้
   • ประกาศผลการพิจารณาผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
  2. รอบตัดสิน
   • เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงาน ในวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมประดู่แดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   • ผู้เข้าประกวดต้องนำเสนอผลงานที่เป็นต้นแบบการประดิษฐ์และโปสเตอร์รูปภาพประกอบ ขนาดพื้นที่จัดแสดง กว้าง 1 เมตร x สูง 2.5 เมตร พร้อมเคาน์เตอร์ขนาดกว้าง 1 เมตร x ลึก 0.5 เมตร x สูง 0.8 เมตร (ควรใช้โปสเตอร์ขนาด A0)
   • ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อในฐานะผู้ประดิษฐ์ ในใบสมัครเข้าร่วมประกวดเท่านั้น
   • คณะกรรมการฯ อาจมีการร้องขอให้นำเสนอผลงานบนเวทีในวันจัดแสดงได้
 
รางวัล
 • ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ  จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัล 30,000 บาท 
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท 
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท 
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล  จะได้รับ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท 
 • ประเภทบุคคลทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ  จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท 
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท 
  • างวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล จะได้รับ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1548, 1506 
 • email : info@stri.kmutnb.ac.th
 • www.facebook.com/KMUTNBINNO
 • http://stri.kmutnb.ac.th/innovation
 
อ้างอิงจาก : goo.gl/zvQa8y
 
ปิดรับสมัคร วันที่ 15 มกราคม 2562
ปิดขอข้อมูล
ปิดรับสมัคร
ประกาศงานแสดงสินค้าฟรี : Post contest Free!
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 37,875  คุณวิรัญญาสวนมัวมืด
สถิติงานแสดงสินค้า 99 กระทู้  90 หัวข้อ
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด41 
40 
Stats Contest
40 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
3,647,201
9,571
6,493
จำนวนสมาชิก
37,875
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 1
ภาคกลาง 38
ภาคตะวันออก 1
ภาคใต้ 1
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
14,642
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,734
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,189
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.