หน้างานประกวด    ในประเทศ    การประกวดทั่วไป | กรุงเทพฯ
580
twitter
google plus
 18 ธันวาคม 2561 
ประกวดแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบ ขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน แนวคิด “We Make The Best For All” 


สนข.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่รับผิดชอบบริการขนส่ง ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบ ขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน แนวคิด “We Make The Best For All” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท  พร้อมโล่รางวัล และใบเกียรติบัตร นอกจากนี้ผลงานที่เข้ารอบจะได้รับการนำไปพัฒนาเพื่อสร้างให้ใช้งานได้จริง
 
วัตถุประสงค์
 • เพื่อนําพื้นที่ต้นแบบ มาทํากิจกรรมการประกวดแบบปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร สาธารณะ โดยเชิญกรรมการหรือผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นกรรมการผู้เชี่ยวชาญและ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการตัดสิน
 • เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการออกแบบ และ เปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แสดงศักยภาพในด้านการออกแบบและนําเสนอแนวความคิดสร้างสรรค์ และการมี ส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสร้างความเท่าเทียมสําหรับคนทุกคน
 • เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก การขนส่งสาธารณะสําหรับคนทุกคนของกระทรวงคมนาคม ให้นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รู้จักมาก ยิ่งขึ้น
หัวข้อการประกวด
 • Inclusive Transport Design Contest
Theme & Key Massage
 • We Make The Best For All
สาระสําคัญในการประกวดแบบ

รายละเอียดพื้นที่ในการประกวดผลงานด้านการออกแบบอาคารสถานที่สําหรับการขนส่งสาธารณะ มี 4 ประเภท ได้แก่ ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีรถโดยสาร และท่าเรือ ซึ่งในแต่ละอาคารประกอบด้วย พื้นที่ใช้งานและสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิ พื้นที่รับส่ง (Drop Off) พื้นที่จําหน่ายบัตรโดยสาร พื้นที่พักคอย พื้นที่ชานชาลา พื้นที่ห้องนํ้า และพื้นที่ค้าขาย เป็นต้น

ซึ่งในแต่ละพื้นที่หรือระหว่างทางเดิน ภายในอาคารก็อาจจะมี สิ่งอํานวยความสะดวก สําหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ต้องการได้รับ ความช่วยเหลือหากแต่ในหลายกรณีมักจะพบว่าการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกเหล่านี้ เป็นการแบ่งแยก ผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือเหล่านั้นออกจากกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป
 
การออกแบบที่ดีจะต้องคํานึงถึงบริบทการใช้งานจริงร่วมกัน ระหว่างผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ใช้งานที่ต้อง ได้รับความช่วยเหลือพิเศษ การออกแบบเน้นความสําคัญการใช้พื้นที่ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมและเหมาะสม มีประสิทธิภาพและต่อเนื่องในเชิงการใช้งาน สุนทรียศาสตร์ กฎหมาย มาตรฐานการออกแบบ และเชิง พฤติกรรมที่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยไม่เป็นภาระแก่สังคมได้อย่างเท่าเทียม

อาทิ พื้นที่พักคอยซึ่งผู้ใช้ วีลแชร์สามารถนั่งร่วมกลุ่มกับผู้ใช้งานอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถมีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ผู้ใช้วีลแชร์ คนพิการทางการเห็น คนพิการทางการได้ยิน ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ แม่และเด็ก และผู้ใช้งานทั่วไป “การใช้งานร่วมกัน”

และ “ความต่อเนื่องของพฤติกรรมการใช้งาน” เป็นประเด็นสําคัญที่จะทําให้งาน ออกแบบ ก่อสร้าง และปรับปรุงที่ออกมาสามารถใช้งานอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในบริบทการใช้ งานจริง สิ่งอํานวยความสะดวกต้องได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและเกิดความ ต่อเนื่องในการใช้งาน

และไม่ขัดขวางหรือลดทอนปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ต้องการ ได้รับความช่วยเหลือและ ผู้ใช้งานทั่วไป ซึ่งแบบของผู้ที่ชนะในการประกวดครั้งนี้ ทางคณะผู้จัดกิจกรรมฯ จะนําไปต่อยอด ปรับใช้ เพื่อ การนําไปปรับปรุงในสถานที่จริง
 
พื้นที่ในการประกวดแบบ

กิจกรรมการประกวดแบบที่จะจัดขึ้น ได้กําหนดพื้นที่ อาคาร สถานที่ หรือสถานีขนส่งที่จะใช้เป็น โจทย์ในการประกวดแบบแนวคิดในการพัฒนาหรือปรับปรุงอาคารสถานที่หรือสถานีขนส่ง 4 ภูมิภาค ภูมิภาค ละ 1 แห่ง ในจังหวัดที่จะดําเนินงานพัฒนาและออกแบบพื้นที่ต้นแบบสิ่งอํานวยความสะดวกด้านคมนาคม ขนส่งสําหรับคนทุกคน ของโครงการศึกษาฯ ประกอบด้วย
 1. ภาคเหนือ ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2
 2. ภาคกลางและภาคตะวันออก ได้แก่ ท่าเรือศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สถานีรถไฟ จังหวัดขอนแก่น
 4. ภาคใต้และภาคตะวันตก ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต
เอกสารสำหรับผู้สมัคร ข้อมูลพื้นที่สำหรับออกแบบ
 • เอกสารข้อมูลการออกแบบ ทางคณะผู้จัดกิจกรรมฯ จะจัดส่งทั้งไฟล์ AutoCAD และ PDF แผนผังพื้นที่ ซึ่งเป็นข้อมูลการออกแบบ หลังจากที่ผู้สนใจได้ทำการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด
 1. ประเภทอุดมศึกษา ทุกสาขาวิชา
  • นิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี ทีมละไม่เกิน 4 คน
  • สมาชิกภายในทีมจะต้องเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวกัน หรือวิทยาเขตเดียวกัน
  • ไม่จำกัดจำนวนทีมของแต่ละมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
 2. ประเภทประชาชนทั่วไป
  • สมาชิกของทีมไม่จำกัด เพศ อายุ และวุฒิการศึกษาทีมละไม่เกิน 4 คน
เงื่อนไขการประกวด

ผู้สมัครทุกกลุ่มสามารถกรอกเอกสารผ่าน Google Form ใน Website ของโครงการฯ
 1. ประเภทอุดมศึกษา
  • ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายแบบใดก็ได้ ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป/คน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้ จำนวน 1 ชุด/คน
  • สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต/นักศึกษา จำนวน 1 ชุด/คน
  • หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 ชุด/ทีม
 2. ประเภทประชาชนทั่วไป
  • ใบสมัครพร้อม รูปถ่ายแบบใดก็ได้ ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป/คน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้ จำนวน 1 ชุด/คน
การส่งผลงาน

ทางคณะผู้จัดกิจกรรม จะมีข้อมูลพื้นที่ ต้นแบบให้กับทีมผู้เข้าประกวดทุกคน ซึ่งผู้เข้าประกวดแบบ จะต้องนำไฟล์ไปสร้างสรรค์เพิ่มเติม ให้ตรงตามหัวข้อการประกวดแบบ “Inclusive Transport Design Contest” โดยจะเป็น ไฟล์ AutoCAD เพียงพอต่อการนำไปออกแบบต่อสามารถดาวโหลดได้ที่ Website ของกิจกรรม
 
รายละเอียดการส่งผลงานของทุกประเภท
 1. การส่งผลงานแบบที่พื้นที่
  • ไฟล์รูปภาพสรุปรายละเอียดของงานลงในเพลทขนาด A2 แนวตั้ง จำนวน 2 แผ่น
  • แนวคิดในการออกแบบอาคารสถานที่ขนส่งสาธารณะ
  • ผังอาคาร (AutoCAD : Floor Plan)
  • รูปด้านและรูปตัดภายในอาคาร (AutoCAD : Elevations and Sections)
  • ภาพทัศนียภาพ (3D Perspectives) ในพื้นที่หลักอย่างน้อย 4 พื้นที่ อาทิ
   • (1) พื้นที่รับส่งและทางเข้าอาคาร หรือ
   • (2) พื้นที่จำหน่ายบัตรโดยสาร หรือ
   • (3) พื้นที่พักคอย หรือ
   • (4) พื้นที่ประชาสัมพันธ์และสอบถามข้อมูล หรือ
   • (5) พื้นที่ชานชาลา หรือ
   • (6) พื้นที่พักผ่อนสันทนาการ เป็นต้น
  • รายละเอียดด้านการใช้กฎหมายและมาจรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่ง
  • ไฟล์รูปภาพเจ้าของผลงานครึ่งตัว 1 รูป
  • VDO แนะนำทีมและผลงานของทีม ไม่เกิน 3 นาที
 2.  ทีมที่ชนะรอบแรกทั้ง 4 ทีม ต้องพัฒนาผลงานเป็น Virtual Reality (VR) โดยต้องใช้โปรแกรมที่เล่นกับระบบ Windows เท่านั้น ** ส่งไฟล์ผลงาน VR มาที่ Email ของกิจกรรม โดย Upload ผ่าน Google Drive และหรือ Dropbox เท่านั้น**
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 มกราคม 2562
 

อ้างอิงจาก : goo.gl/GQyckY
 
ปิดรับสมัคร วันที่ 25 มกราคม 2562
ปิดขอข้อมูล
ปิดรับสมัคร
ประกาศงานแสดงสินค้าฟรี : Post contest Free!
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 37,875  คุณวิรัญญาสวนมัวมืด
สถิติงานแสดงสินค้า 99 กระทู้  90 หัวข้อ
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด41 
40 
Stats Contest
40 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
3,647,194
9,571
6,493
จำนวนสมาชิก
37,875
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 1
ภาคกลาง 38
ภาคตะวันออก 1
ภาคใต้ 1
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
14,642
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,734
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,189
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.