หน้างานประกวด    ในประเทศ    ประกวดสื่อ, หนังสั้น, ภาพยนตร์ | กรุงเทพฯ
393
twitter
google plus
 27 พฤศจิกายน 2561 
ประกวดภาพยนต์สั้น ในหัวข้อ “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”


กองทัพไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานประกวดภาพยนต์สั้น ในหัวข้อ “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” หมดเขตส่งผลงานวันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 
วัตถุประสงค์ของการประกวดภาพยนตร์สั้น “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”
 1. เพื่อเป็นการถวายพระราชสดุดี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าในพระบรมราชวงศ์จักรีทุกพระองค์
 2. เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการบริหารทรัพยากร ของสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าในพระบรมราชวงศ์จักรี
 3. เพื่อเสริมสร้างความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 4. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสายน้ำ และร่วมอนุรักษ์ดูแลรักษา ให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างยืนนานสืบไป
 5. เพื่อใช้เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ด้านเอกลักษณ์ของชาติ และร่วมอนุรักษ์ดูแลรักษา ให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างยืนนานสืบไป
หลักเกณฑ์การประกวด
 1. การประกวดแบ่งเป็น ๒ ระดับ ประกอบด้วย
  1. ระดับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา
  2. ระดับประชาชนทั่วไปทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประกวดจะส่งผลงานเข้าประกวดแบบรายบุคคลหรือแบบทีมก็ได้
 2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน ๒ เรื่องต่อคนหรือต่อทีม
 3. ผู้มีความประสงค์ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องส่งใบสมัคร โดย Download จาก Website ของโครงการพร้อมจัดส่งข้อมูลเอกสาร คุณสมบัติตามรายละเอียดของการรับสมัคร
 4. เอกสารประกอบการสมัครเพื่อส่งผลงาน
  1. ใบสมัคร พร้อมรายละเอียดประวัติการศึกษา หรือประวัติการทำงาน ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านภาพยนตร์ (ถ้ามี)
  2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด พร้อมเอกสารซึ่งประกอบด้วย ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แนวความคิดหรือแรงบันดาลใจ และโครงเรื่องตามวัตถุประสงค์
การส่งผลงานการประกวด
รูปแบบโครงการ : สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์
 
การประกวดแนวความคิดในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น Short Film Contest ถ่ายทอดจินตนาการด้วยความรักและศรัทธา
 
การส่งผลงานการประกวด
 1. จัดทำภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน ๗ นาที
 2. นำเสนอเนื้อหาตามแนวคิดหลัก“สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”
 3. ผู้เข้าประกวดสามารถตั้งชื่อเรื่องด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามความเหมาะสมและต้องสอดคล้องกับแนวคิดหลัก และเนื้อหา 
 4. เอกสารการนำเสนอแนวความคิดของภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวด กำหนดให้มีความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยอักษร TH SarabunPSK ตัวอักษรขนาด ๑๖ พอยท์
 5. ผลงานที่ได้รับการพิจารณาเข้าสู่รอบตัดสิน จะต้องเพิ่มบทบรรยายภาษาอังกฤษ(English Subtitle)
 6. เนื้อหาในภาพยนตร์สั้นต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ และต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด  
 7. การถ่ายทำไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค สามารถใช้กล้องในโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวิดีโอ หรือกล้องประเภทอื่น ๆ  ทำเป็นไฟล์วิดีโอ นามสกุล MOV หรือ MP4 ขนาดภาพ ๑๖:๙  pixel ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐
 8. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการนำเสนอแนวคิดผลงานต่อคณะกรรมการ
 9. การผลิตภาพยนตร์สั้น ผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด
 10. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 11. ผลงานจะต้องใส่ชื่อหรือคณะผู้ส่งประกวด และตำแหน่งต่าง ๆ ของทีมงาน
 12. ผลงานต้องผลิตขึ้นใหม่ ไม่คัดลอก เลียนแบบ และไม่เคยส่งประกวดภาพยนตร์สั้นที่ใดมาก่อน
 13. ผลงานภาพยนตร์สั้นทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด“กองทัพไทย”มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารสิ่งพิมพ์ทุกประเภทรวมทั้งผลิตเป็นสื่อสารสนเทศสมัยใหม่ทุกชนิดเพื่อเผยแพร่
 14. ส่งใบสมัครพร้อมผลงานต้นฉบับโดยบันทึกงานเป็น  DVD  จำนวน ๑ แผ่น ระบุชื่อผู้ส่งผลงาน และเอกสารการสมัครมาทางไปรษณีย์ และ e-mail ของโครงการภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑  “กองทัพไทย” จะถือวันประทับตราของไปรษณีย์ต้นทางและเวลาในการส่งทาง E-mail เป็นเกณฑ์ตัดสินในเรื่องของกำหนดเวลาส่งผลงาน หากไม่ส่งผลงานทั้งสองช่องทางกองทัพไทยจะถือว่าสละสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด
 15. ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 16. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดในภายหลัง หากพบว่ามีการตัดต่อ ดัดแปลงเนื้อหา ภาพหรือเสียงหรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กองทัพไทยมีสิทธิ์ระงับการเผยแพร่ในทุกช่องทาง
 17. คณะกรรมการอาจตัดสินให้เพิ่มหรือลดรางวัลใดรางวัลหนึ่งในแต่ละประเภทตามความเหมาะสม
 18. คณะกรรมการอาจจะคัดเลือกผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลเข้ามาแสดงจำนวนหนึ่ง
 19. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
สถานที่จัดส่งผลงาน
 • ศูนย์ประสานงานโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”  ๓๒ ซอยลาดพร้าว ๖๔ แยก ๖ ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
 • โทรศัพท์ : ๐-๒๕๓๙-๘๔๔๗
 • โทรสาร : ๐-๒๕๓๙-๘๐๕๖
 • e-mail : theriverofrattanakosin@gmail.com
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
อ้างอิงจาก : goo.gl/ZRLEZR
 
ปิดรับสมัคร วันที่ 8 ธันวาคม 2561
ปิดขอข้อมูล
ปิดรับสมัคร
ประกาศงานแสดงสินค้าฟรี : Post contest Free!
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 37,413  คุณพิมพา
สถิติงานแสดงสินค้า 96 กระทู้  87 หัวข้อ
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด25 
22 
Stats Contest
22 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
3,432,443
9,343
6,395
จำนวนสมาชิก
37,413
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคกลาง 24
ภาคตะวันตก 1
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
14,233
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,430
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
8,953
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.