หน้างานประกวด    ในประเทศ    ประกวดสื่อ, หนังสั้น, ภาพยนตร์ | กรุงเทพฯ
474
twitter
google plus
 27 พฤศจิกายน 2561 
ประกวดภาพยนต์สั้น ในหัวข้อ “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”


กองทัพไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานประกวดภาพยนต์สั้น ในหัวข้อ “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” หมดเขตส่งผลงานวันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 
วัตถุประสงค์ของการประกวดภาพยนตร์สั้น “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”
 1. เพื่อเป็นการถวายพระราชสดุดี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าในพระบรมราชวงศ์จักรีทุกพระองค์
 2. เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการบริหารทรัพยากร ของสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าในพระบรมราชวงศ์จักรี
 3. เพื่อเสริมสร้างความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 4. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสายน้ำ และร่วมอนุรักษ์ดูแลรักษา ให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างยืนนานสืบไป
 5. เพื่อใช้เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ด้านเอกลักษณ์ของชาติ และร่วมอนุรักษ์ดูแลรักษา ให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างยืนนานสืบไป
หลักเกณฑ์การประกวด
 1. การประกวดแบ่งเป็น ๒ ระดับ ประกอบด้วย
  1. ระดับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา
  2. ระดับประชาชนทั่วไปทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประกวดจะส่งผลงานเข้าประกวดแบบรายบุคคลหรือแบบทีมก็ได้
 2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน ๒ เรื่องต่อคนหรือต่อทีม
 3. ผู้มีความประสงค์ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องส่งใบสมัคร โดย Download จาก Website ของโครงการพร้อมจัดส่งข้อมูลเอกสาร คุณสมบัติตามรายละเอียดของการรับสมัคร
 4. เอกสารประกอบการสมัครเพื่อส่งผลงาน
  1. ใบสมัคร พร้อมรายละเอียดประวัติการศึกษา หรือประวัติการทำงาน ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านภาพยนตร์ (ถ้ามี)
  2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด พร้อมเอกสารซึ่งประกอบด้วย ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แนวความคิดหรือแรงบันดาลใจ และโครงเรื่องตามวัตถุประสงค์
การส่งผลงานการประกวด
รูปแบบโครงการ : สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์
 
การประกวดแนวความคิดในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น Short Film Contest ถ่ายทอดจินตนาการด้วยความรักและศรัทธา
 
การส่งผลงานการประกวด
 1. จัดทำภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน ๗ นาที
 2. นำเสนอเนื้อหาตามแนวคิดหลัก“สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”
 3. ผู้เข้าประกวดสามารถตั้งชื่อเรื่องด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามความเหมาะสมและต้องสอดคล้องกับแนวคิดหลัก และเนื้อหา 
 4. เอกสารการนำเสนอแนวความคิดของภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวด กำหนดให้มีความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยอักษร TH SarabunPSK ตัวอักษรขนาด ๑๖ พอยท์
 5. ผลงานที่ได้รับการพิจารณาเข้าสู่รอบตัดสิน จะต้องเพิ่มบทบรรยายภาษาอังกฤษ(English Subtitle)
 6. เนื้อหาในภาพยนตร์สั้นต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ และต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด  
 7. การถ่ายทำไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค สามารถใช้กล้องในโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวิดีโอ หรือกล้องประเภทอื่น ๆ  ทำเป็นไฟล์วิดีโอ นามสกุล MOV หรือ MP4 ขนาดภาพ ๑๖:๙  pixel ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐
 8. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการนำเสนอแนวคิดผลงานต่อคณะกรรมการ
 9. การผลิตภาพยนตร์สั้น ผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด
 10. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 11. ผลงานจะต้องใส่ชื่อหรือคณะผู้ส่งประกวด และตำแหน่งต่าง ๆ ของทีมงาน
 12. ผลงานต้องผลิตขึ้นใหม่ ไม่คัดลอก เลียนแบบ และไม่เคยส่งประกวดภาพยนตร์สั้นที่ใดมาก่อน
 13. ผลงานภาพยนตร์สั้นทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด“กองทัพไทย”มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารสิ่งพิมพ์ทุกประเภทรวมทั้งผลิตเป็นสื่อสารสนเทศสมัยใหม่ทุกชนิดเพื่อเผยแพร่
 14. ส่งใบสมัครพร้อมผลงานต้นฉบับโดยบันทึกงานเป็น  DVD  จำนวน ๑ แผ่น ระบุชื่อผู้ส่งผลงาน และเอกสารการสมัครมาทางไปรษณีย์ และ e-mail ของโครงการภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑  “กองทัพไทย” จะถือวันประทับตราของไปรษณีย์ต้นทางและเวลาในการส่งทาง E-mail เป็นเกณฑ์ตัดสินในเรื่องของกำหนดเวลาส่งผลงาน หากไม่ส่งผลงานทั้งสองช่องทางกองทัพไทยจะถือว่าสละสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด
 15. ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 16. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดในภายหลัง หากพบว่ามีการตัดต่อ ดัดแปลงเนื้อหา ภาพหรือเสียงหรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กองทัพไทยมีสิทธิ์ระงับการเผยแพร่ในทุกช่องทาง
 17. คณะกรรมการอาจตัดสินให้เพิ่มหรือลดรางวัลใดรางวัลหนึ่งในแต่ละประเภทตามความเหมาะสม
 18. คณะกรรมการอาจจะคัดเลือกผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลเข้ามาแสดงจำนวนหนึ่ง
 19. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
สถานที่จัดส่งผลงาน
 • ศูนย์ประสานงานโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”  ๓๒ ซอยลาดพร้าว ๖๔ แยก ๖ ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
 • โทรศัพท์ : ๐-๒๕๓๙-๘๔๔๗
 • โทรสาร : ๐-๒๕๓๙-๘๐๕๖
 • e-mail : theriverofrattanakosin@gmail.com
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
อ้างอิงจาก : goo.gl/ZRLEZR
 
ปิดรับสมัคร วันที่ 8 ธันวาคม 2561
ปิดขอข้อมูล
ปิดรับสมัคร
ประกาศงานแสดงสินค้าฟรี : Post contest Free!
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 37,651  คุณเอียน
สถิติงานแสดงสินค้า 98 กระทู้  89 หัวข้อ
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด32 
31 
Stats Contest
31 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
3,552,236
9,469
6,448
จำนวนสมาชิก
37,651
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 1
ภาคอีสาน 1
ภาคกลาง 27
ภาคตะวันออก 2
ภาคใต้ 1
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
14,464
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,607
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,082
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.