หน้างานประกวด    ในประเทศ    ประกวดสื่อ, หนังสั้น, ภาพยนตร์ | กรุงเทพฯ
761
 6 พฤศจิกายน 2561 
ประกวดภาพยนตร์สั้น CAT Short Film 2018 Thai Touch “สัมผัสเสน่ห์ไทยที่คุณไม่เคยรู้”


บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เชิญชวนนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศร่วมประกวดหนังสั้น CAT SHORT FILM 2018  ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 480,000 บาท นิสิต นักศึกษาที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 26 พฤศจิกายน 2561 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เป็นนิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาสังกัดของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ
 2. ส่งผลงานได้เฉพาะประเภททีม ตั้งแต่ 2-5 คน ทีมละไม่เกิน 5 คน โดย 1 คนสามารถสังกัดได้ 1 ทีมเท่านั้น
 3. สมาชิกในทีมต้องอยู่สังกัดมหาวิทยาลัยเดียวกันเท่านั้น แต่ไม่จํากัดระดับชั้นปีการศึกษาและ คณะวิชา
 4. ทุกทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าสถาบันการศึกษา ให้การรับรองว่าเป็นนิสิต-นักศึกษา ในสถาบันนั้นจริง พร้อมส่งสําเนาบัตรประจําตัวนิสิต-นักศึกษา ในรูปแบบไฟล์ .PDF แนบมาพร้อมใบสมัคร
กติกาการประกวด
 1. ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่ง Treatment ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ที่จะนํามาผลิตเป็นภาพยนตร์สั้นความยาว 10-15 นาทีโดยผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งผลงานได้ 1 เรื่อง พร้อมตั้งชื่อเรื่องให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่นําเสนอ และต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยส่งประกวด หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อนโดยนําเสนอภายใต้หัวข้อ ผู้สมัครเข้าประกวดต้องส่งหนังสั้นภายใต้หัวข้อ Thai Touch “สัมผัสเสน่ห์ไทยที่คุณไม่เคยรู้” งานประกวดภาพยนตร์สั้นที่ใช้ไทยคอนเทนท์ (Thai Content) ประเภทสังคมและวัฒนธรรม ให้ผู้เข้า ประกวดถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย ในยุคที่การสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิต ประจําวัน ผ่านการนําเสนอในรูปแบบหนังสั้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ชมเกิดความตระหนัก เปิดมุมมองใหม่ ฉุกคิด และได้รับแรงบัลดาลใจใหม่ๆ ทั้งนี้ผู้เข้าประกวดจะได้ฝึกคิดวิธีการนําเสนอเรื่องราวที่สร้างมุมมองใหม่อีกด้วย
 2. คณะกรรมการจะคัดเลือก Treatment จํานวน 15 ผลงาน เพื่อรับงบสนับสนุนจํานวน 20,000 บาทเพื่อนําไปผลิตเป็นภาพยนตร์สั้น โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็น ผู้เตรียมอุปกรณ์และดําเนินการผลิตเองทั้งหมด ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถดําเนินการผลิตผลงานได้ตามกําหนดระยะเวลาและ/หรือปฏิบัติผิด จากเงื่อนไข ข้อกําหนด กติกาทางคณะกรรมการ สามารถเรียกคืนงบประมาณจํานวนดังกล่าวจากผู้ผ่านการคัดเลือกได้
 3. ผู้ผ่านการคัดเลือกจํานวน 15 ทีมจะต้องผลิตภาพยนตร์สั้นในรูปแบบของไฟล์ MP4 FULL HDความคมชัดระดับ 1920 x1080 บันทึกลงแผ่น DVD และต้องตัดต่อเป็น Teaser ความยาว 30 วินาที เพื่อให้ทางคณะกรรมการดําเนินโครงการ นําไปจัดทําเป็นไฟล์สําหรับฉายในโรงภาพยนตร์ในวันประกาศผลการประกวด
 4. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเก็บภาพเบื้องหลังการถ่ายทําเพื่อให้ทางคณะกรรมการดําเนินโครงการสามารถนําไปจัดทําไฟล์ภาพเบื้องหลังเพื่อโปรโมทโครงการและโปรโมทหนังสั้นของแต่ละทีม
 5. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 15 ทีม จะต้องส่งตัวแทนอย่างน้อย 2 คน เพื่อเข้าร่วมฟังบรรยายจากผู้บริหารCAT Channel ร่วมกับตัวแทนกรรมการ(ผู้กํากับภาพยนตร์และวิทยากร) ในหัวข้อ“คิด|เล่า|ถ่าย|ตัด”ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ CAT Tower (บางรัก) และต้องเข้าร่วมงานประกาศ ผลรางวัลการประกวด ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงภาพยนตร์ CAT First Class Cinema @ Central World
 6. ผู้ผ่านการคัดเลือก 15 ทีม ต้องสร้างผลงานด้วยซอฟท์แวร์ Open Source หรือซอฟท์แวร์อื่นๆที่ถูกกฎหมายองค์ประกอบทั้งภาพและเสียงจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและต้องมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 7. ในกรณีที่ผลงานใดมีการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้นทางคณะกรรมการดําเนินการโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และคณะกรรมการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันทีโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎกติกา หรือมีการลอกเลียน แบบละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 8. ผลงานของผู้ส่งหนังสั้นเข้าประกวดทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ CAT Channel ซึ่งสามารถนําไปดัดแปลง แก้ไข และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต จากผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
 9. คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆของการประกวดโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
หลักฐานการจัดส่งผลงาน
 1. ใบสมัครจํานวน 1 ชุด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์โครงการ
 2. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา จํานวน 1 แผ่น พร้อมระบุสําเนาถูกต้อง (สมาชิกทุกคนในทีม)
 3. เนื้อเรื่องโดยย่อ (Treatment) ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ
 4. หลักฐานการยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง
 5. หลักฐานการยินยอมให้ส่งเข้าประกวดจากอาจารย์ที่ปรึกษา
กำหนดการ
 • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 26 พฤศจิกายน 2561 
 • ประกาศผลผู้เข้ารอบในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561  
 • ประกาศผลการประกวดในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงภาพยนตร์ CAT First Class Cinema @ Central World   
ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดที่ www.catshortfilm2018.com 

ส่งผลงานได้ที่ cat.shortfilm@gmail.com
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
 • โทร.093-929-9541 และ 099-519-5191 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก PR FOCUS
ประเภทผู้สมัคร : นิสิต นักศึกษา
ปิดรับสมัคร วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
ปิดขอข้อมูล
ปิดรับสมัคร
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด19 
19 
Stats Contest
19 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
4,007,332
10,081
6,742
จำนวนสมาชิก
39,510
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 1
ภาคกลาง 17
ภาคตะวันตก 1
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
15,492
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
10,282
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,552
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ลงประกาศ งานประกวด ฟรี! : Contest Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 39,510  คุณปุณณมาส ฟุ้งธนะกุล
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติงานประกวด 130 กระทู้  101 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.