หน้างานประกวด    ในประเทศ    ประกวดสื่อ, หนังสั้น, ภาพยนตร์ | กรุงเทพฯ
383
twitter
google plus
 6 พฤศจิกายน 2561 
ประกวดภาพยนตร์สั้น CAT Short Film 2018 Thai Touch “สัมผัสเสน่ห์ไทยที่คุณไม่เคยรู้”


บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เชิญชวนนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศร่วมประกวดหนังสั้น CAT SHORT FILM 2018  ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 480,000 บาท นิสิต นักศึกษาที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 26 พฤศจิกายน 2561 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เป็นนิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาสังกัดของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ
 2. ส่งผลงานได้เฉพาะประเภททีม ตั้งแต่ 2-5 คน ทีมละไม่เกิน 5 คน โดย 1 คนสามารถสังกัดได้ 1 ทีมเท่านั้น
 3. สมาชิกในทีมต้องอยู่สังกัดมหาวิทยาลัยเดียวกันเท่านั้น แต่ไม่จํากัดระดับชั้นปีการศึกษาและ คณะวิชา
 4. ทุกทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าสถาบันการศึกษา ให้การรับรองว่าเป็นนิสิต-นักศึกษา ในสถาบันนั้นจริง พร้อมส่งสําเนาบัตรประจําตัวนิสิต-นักศึกษา ในรูปแบบไฟล์ .PDF แนบมาพร้อมใบสมัคร
กติกาการประกวด
 1. ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่ง Treatment ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ที่จะนํามาผลิตเป็นภาพยนตร์สั้นความยาว 10-15 นาทีโดยผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งผลงานได้ 1 เรื่อง พร้อมตั้งชื่อเรื่องให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่นําเสนอ และต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยส่งประกวด หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อนโดยนําเสนอภายใต้หัวข้อ ผู้สมัครเข้าประกวดต้องส่งหนังสั้นภายใต้หัวข้อ Thai Touch “สัมผัสเสน่ห์ไทยที่คุณไม่เคยรู้” งานประกวดภาพยนตร์สั้นที่ใช้ไทยคอนเทนท์ (Thai Content) ประเภทสังคมและวัฒนธรรม ให้ผู้เข้า ประกวดถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย ในยุคที่การสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิต ประจําวัน ผ่านการนําเสนอในรูปแบบหนังสั้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ชมเกิดความตระหนัก เปิดมุมมองใหม่ ฉุกคิด และได้รับแรงบัลดาลใจใหม่ๆ ทั้งนี้ผู้เข้าประกวดจะได้ฝึกคิดวิธีการนําเสนอเรื่องราวที่สร้างมุมมองใหม่อีกด้วย
 2. คณะกรรมการจะคัดเลือก Treatment จํานวน 15 ผลงาน เพื่อรับงบสนับสนุนจํานวน 20,000 บาทเพื่อนําไปผลิตเป็นภาพยนตร์สั้น โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็น ผู้เตรียมอุปกรณ์และดําเนินการผลิตเองทั้งหมด ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถดําเนินการผลิตผลงานได้ตามกําหนดระยะเวลาและ/หรือปฏิบัติผิด จากเงื่อนไข ข้อกําหนด กติกาทางคณะกรรมการ สามารถเรียกคืนงบประมาณจํานวนดังกล่าวจากผู้ผ่านการคัดเลือกได้
 3. ผู้ผ่านการคัดเลือกจํานวน 15 ทีมจะต้องผลิตภาพยนตร์สั้นในรูปแบบของไฟล์ MP4 FULL HDความคมชัดระดับ 1920 x1080 บันทึกลงแผ่น DVD และต้องตัดต่อเป็น Teaser ความยาว 30 วินาที เพื่อให้ทางคณะกรรมการดําเนินโครงการ นําไปจัดทําเป็นไฟล์สําหรับฉายในโรงภาพยนตร์ในวันประกาศผลการประกวด
 4. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเก็บภาพเบื้องหลังการถ่ายทําเพื่อให้ทางคณะกรรมการดําเนินโครงการสามารถนําไปจัดทําไฟล์ภาพเบื้องหลังเพื่อโปรโมทโครงการและโปรโมทหนังสั้นของแต่ละทีม
 5. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 15 ทีม จะต้องส่งตัวแทนอย่างน้อย 2 คน เพื่อเข้าร่วมฟังบรรยายจากผู้บริหารCAT Channel ร่วมกับตัวแทนกรรมการ(ผู้กํากับภาพยนตร์และวิทยากร) ในหัวข้อ“คิด|เล่า|ถ่าย|ตัด”ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ CAT Tower (บางรัก) และต้องเข้าร่วมงานประกาศ ผลรางวัลการประกวด ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงภาพยนตร์ CAT First Class Cinema @ Central World
 6. ผู้ผ่านการคัดเลือก 15 ทีม ต้องสร้างผลงานด้วยซอฟท์แวร์ Open Source หรือซอฟท์แวร์อื่นๆที่ถูกกฎหมายองค์ประกอบทั้งภาพและเสียงจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและต้องมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 7. ในกรณีที่ผลงานใดมีการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้นทางคณะกรรมการดําเนินการโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และคณะกรรมการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันทีโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎกติกา หรือมีการลอกเลียน แบบละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 8. ผลงานของผู้ส่งหนังสั้นเข้าประกวดทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ CAT Channel ซึ่งสามารถนําไปดัดแปลง แก้ไข และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต จากผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
 9. คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆของการประกวดโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
หลักฐานการจัดส่งผลงาน
 1. ใบสมัครจํานวน 1 ชุด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์โครงการ
 2. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา จํานวน 1 แผ่น พร้อมระบุสําเนาถูกต้อง (สมาชิกทุกคนในทีม)
 3. เนื้อเรื่องโดยย่อ (Treatment) ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ
 4. หลักฐานการยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง
 5. หลักฐานการยินยอมให้ส่งเข้าประกวดจากอาจารย์ที่ปรึกษา
กำหนดการ
 • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 26 พฤศจิกายน 2561 
 • ประกาศผลผู้เข้ารอบในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561  
 • ประกาศผลการประกวดในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงภาพยนตร์ CAT First Class Cinema @ Central World   
ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดที่ www.catshortfilm2018.com 

ส่งผลงานได้ที่ cat.shortfilm@gmail.com
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
 • โทร.093-929-9541 และ 099-519-5191 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก PR FOCUS
ประเภทผู้สมัคร : นิสิต นักศึกษา
ปิดรับสมัคร วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
ขอข้อมูล
สมัครประกวด
ประกาศงานแสดงสินค้าฟรี : Post contest Free!
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 37,322  คุณเย๋า
สถิติงานแสดงสินค้า 95 กระทู้  86 หัวข้อ
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด24 
21 
Stats Contest
21 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
3,393,477
9,301
6,379
จำนวนสมาชิก
37,322
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคกลาง 24
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
14,157
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,376
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
8,894
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.