หน้างานประกวด    ในประเทศ    ประกวดเต้น, ลีลาศ, แอโรบิค | กรุงเทพฯ
3.3K
 3 ตุลาคม 2556 
ประกวดเต้น โครงการ "มื้อเช้า เราพร้อม" กับคนอร์ EAT PLAY LOVE โดย คนอร์คัพโจ๊ก 


 

ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2556 ถึงเดือนธันวาคม 2556
 1. ส่งประชาสัมพันธ์ยังโรงเรียนต่างๆ เดือนสิงหาคม - 11 ตุลาคม 2556
 2. กิจกรรมงานแถลงข่าวเปิดโครงการ 21 สิงหาคม 2556
 3. ส่งตัวอย่างเพลงให้โรงเรียนที่ยื่นใบสมัคร 26 สิงหาคม - 11 ตุลาคม 2556
 4. ปิดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2556
 5. โหวตผ่าน www.facebook.com/knorrthailand เดือนกันยายน - 30 พฤศจิกายน 2556
 6. ประกาศผล 20 ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ 15 พฤศจิกายน 2556
 7. รอบชิงชนะเลิศ 18 ธันวาคม 2556                                                           
**หมายเหตุ :  ระยะเวลาดำเนินการ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  หากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์เพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
รูปแบบของการประกวด
 
การประกวดแบ่งเป็น 2 รอบ คือ    
    
รอบที่ 1 รอบคัดเลือก                                                                                                                                                   
 • คัดเลือกจากคลิปหรือ สื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว โดยไม่จำกัดเทคนิค, รูปแบบการนำเสนอด้วยการเต้นประกอบเพลงออกกำลังกายยามเช้า เพลงมื้อเช้าเราพร้อม ซึ่งเป็นเพลงประจำโครงการเท่านั้นโดยคลิปที่ส่งประกวดจะต้องมีความยาวของคลิปวีดีโอไม่เกิน 3 นาทีและสามารถนำไปเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับชม  ไม่สามารถตัดต่อเพลงได้
 • โดยในรอบที่1 จะคัดเลือกทีมผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจากทั่วประเทศ  และคัดให้เหลือตัวแทนระดับภูมิภาคจำนวน  20 ทีม  จากทั่วประเทศ
รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ
 • คัดเลือกจากการแสดงสดบนเวทีของทีมผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง20 ทีม โดยไม่จำกัดเทคนิค, รูปแบบการนำเสนอ โดยทั้ง 20 ทีมจะต้องเต้นในบทเพลงอะไรก็ได้ โดยไม่จำกัดเทคนิคของการตัดต่อเพลง หรือเรียบเรียงเพลงใหม่แต่จะต้องมีเพลงออกกำลังกายยามเช้า เพลงมื้อเช้าเราพร้อม ซึ่งเป็นเพลงประจำโครงการ เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงด้วย
 • โดยการแสดงในรอบชิงชนะเลิศจะต้องมีความยาวไม่เกิน5 นาที สามารถตัดต่อเพลงได้ซึ่งจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ตัดสินเพื่อค้นหาทีมที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศ พร้อมการประกาศผลรางวัล เพื่อชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษา
 • ทีมที่ชนะเลิศจะเป็นตัวแทนของโครงการ ร่วมกับน้องอันดา เป็นยุวทูตอาหารเช้าเพื่อรณรงค์การรับประทานอาหารเช้าให้แก่เด็กๆในประเทศไทย  โดย  20  ทีม  ต้องมาทำการแข่งขัน  ณ  ยิมเนเซียม5  ศูนย์บริการการกีฬา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ซึ่งทางกองอำนวยการจะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อาหาร  และที่พัก  สำหรับผู้ที่เข้ารอบ 20  ทีมสุดท้าย จำนวนทีมละไม่เกิน 100  คน ตามกติกาคุณสมบัติของทีมตามข้อ10 เท่านั้น
เกณฑ์ในการตัดสินการประกวด
 • การแสดงออก 40 คะแนน   
 • ความพร้อมเพรียงของการแสดง 30 คะแนน  
 • การแต่งกาย 20 คะแนน     
 • การสร้างความประทับใจต่อคณะกรรมการและผู้ชม 10 คะแนน
คุณสมบัติของทีมที่จะเข้าร่วมประกวดจะต้องประกอบด้วย
 • นักเรียนผู้เข้าแข่งขันตัวจริง  80  คน
 • นักเรียนผู้เข้าแข่งขันตัวสำรองไม่เกิน    10  คน
 • นักเรียนผู้เข้าแข่งขันทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ของทีม  ไม่เกิน  5  คน
 • ผู้ควบคุมการฝึกซ้อม  ไม่เกิน 5  คน
คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
 1. ผู้สมัครจะต้องเป็นชาย–หญิง ในระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ป.1-ป.6)  ในสถาบันเดียวกัน  ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนได้รับความยินยอมจากโรงเรียน โดยการประกวดจะถือว่าทีมผู้สมัครเป็นทีมตัวแทนของแต่ละสถาบันเพื่อส่งเข้าประกวด  
 2. กำหนดให้แต่ละโรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดโดยจะต้องมีจดหมายรับรองการส่งเข้าประกวดจากทางโรงเรียนเป็นสำคัญ                                                                                      
 3. ผู้ร่วมทีมทุกคนจะต้องเป็นนักเรียนชาย–หญิง ที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี หรือต้องไม่เกิน พ.ศ. 2544  
 4. ไม่จำกัดรูปแบบของการแสดงในการนำเสนอและแต่ละทีมจะต้องเตรียมแผ่นเพลงมาเอง เพื่อใช้ประกวดในรอบชิงชนะเลิศ          
วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด  
 1. สามารถส่งใบสมัครในการแจ้งความประสงค์ขอรับตัวอย่างเพลง มาก่อนได้ แต่ต้องส่งหลักฐานทั้งหมดพร้อมคลิปการเต้น ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2556
 2. ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัครฟรีได้ที่ http://www.facebook.com/knorrthailand   หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กองอำนวยการการประกวดเบอร์ติดต่อ 08-6129-8183,08-6130-3810  
 3. ผู้เข้าร่วมการประกวดส่งคลิปเต้นประกอบเพลงบังคับ  “เพลงมื้อเช้า  เราพร้อม” ซึ่งสามารถ ขอรับเพลงได้หลังจากส่งใบสมัคร หรือ สามารถดาวน์โหลดเพลงเต็มพร้อมเนื้อร้อง ได้ที่  www.facebook.com/knorrthailand โดยส่งการเต้นในรูปแบบวิดีโอ ความยาวไม่เกิน  3  นาที (ไม่สามารถตัดต่อเพลงได้)  ลงในแผ่นดีวีดี,แผ่นซีดีหรือคลิปทางอีเมลล์  File ในสกุล .MP4 โดย ต้องระบุ  ชื่อโรงเรียน อาจารย์ผู้ติดต่อ และเบอร์ติดต่อ  ให้ชัดเจนโดยสามารถ  ส่งได้ 2  ช่องทาง 
  • ไปรษณีย์ :  ตู้ ปณ. 151  ปณจ. ลาดพร้าว กทม.  10310 
  • อีเมลล์ : knorrjok@gmail.com ภายในวันที่ 11ตุลาคม 2556 (วงเล็บมุมซองว่า ประกวดเต้นออกกำลังกาย โครงการมื้อเช้าเราพร้อมกับคนอร์ EAT PLAY LOVE โดยถือตามวันที่ได้มีการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ                                                                                                         
 4. อนึ่งไฟล์ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีคุณภาพดีมีความละเอียดพอที่จะได้เห็นภาพการแสดงของผู้แสดงในทีมได้อย่างชัดเจนเพื่อให้คณะกรรมการใช้เป็นหลักฐานประกอบในการตัดสิน หาผู้เข้ารอบคัดเลือก 20 ทีมสุดท้าย (ทั้งนี้หากผู้เข้าแข่งขันแนบไฟล์สกุลอื่นๆมาทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามความเหมาะสม)
 5. ผู้สมัคร ผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายตามความเหมาะสมกับเนื้อหาของเพลงโดยไม่ขัดต่อประเพณีศีลธรรมอันดีงาม               
 6. ณ วันที่เปิดรับสมัคร จนถึงวันประกาศผลการประกวด ผู้สมัครต้องไม่มีสัญญารับจ้างหรือผูกพันกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ อันได้แก่ การบันทึกแผ่นเสียง แถบบันทึกเสียงแถบบันทึกภาพ แสดงภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ วิทยุ และการแสดงบนเวทีหรือโฆษณา สินค้าใดๆ นับจากวันที่เปิดรับสมัคร
 7. ผู้สมัครต้องมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่สมบูรณ์ ไม่เป็นคนพิการและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ
**หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดข้างต้นคณะกรรมการการจัดการประกวด จะตัดสิทธิ์การประกวดของผู้สมัครทันที
 
รางวัล
 1. รางวัลชนะเลิศจำนวน 1 รางวัล ประกอบด้วย
  • ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
  • ทุนการศึกษา   มูลค่า 200,000  บาท 
  • ทุนพัฒนาทีม   มูลค่า 20,000  บาท
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจำนวน  1  รางวัล ประกอบด้วย
  • ทุนการศึกษา   มูลค่า 100,000 บาท
  • ทุนพัฒนาทีม   มูลค่า   15,000 บาท
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง   จำนวน 1  รางวัล  ประกอบด้วย
  • ทุนการศึกษา  มูลค่า  50,000  บาท
  • ทุนพัฒนาทีม  มูลค่า   15,000  บาท
 4. รางวัลชมเชย จำนวน  17  รางวัล  ประกอบด้วย
  • ทุนการศึกษา  มูลค่า  15,000  บาท
  • ทุนพัฒนาทีม  มูลค่า  5,000  บาท
 
ประเภทผู้สมัคร : นักเรียน
ปิดรับสมัคร วันที่ 31 ตุลาคม 2556
ปิดขอข้อมูล
ปิดรับสมัคร
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด21 
21 
Stats Contest
21 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
3,994,966
10,083
6,752
จำนวนสมาชิก
39,463
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 1
ภาคกลาง 19
ภาคตะวันตก 1
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
15,464
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
10,252
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,535
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ลงประกาศ งานประกวด ฟรี! : Contest Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 39,463  คุณซิมเทพธอร์
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติงานประกวด 137 กระทู้  100 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.