หน้างานประกวด    ในประเทศ    การประกวดทั่วไป | กรุงเทพฯ
6.5K
 6 กันยายน 2556 
ประกวดหนูน้อยฟันสวยประจำปี พ.ศ. 2556 


คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • สัญชาติไทย
 • อายุ 3-6 ปีบริบูรณ์มี
 • มีสุขภาพช่องปากและฟันดี
การรับสมัคร
 • ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2556
 • กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์ พร้อมแนบรูปถ่าย จำนวน 1 ใบ
 • สมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์โดยสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่ www.dt.mahidol.ac.th
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประกวด ได้ที่ www.dt.mahidol.ac.th ในวันที่ 7 ตุลาคม 2556
สถานที่รับสมัครและส่งใบสมัคร
 • สมัครด้วยตนเอง ส่งใบสมัครได้ที่
- แผนกผู้ป่วยสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1
 • ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
คุณ ดวงเดือน พัวประเสริฐ หน่วยกิจกรรมนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 6 ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2200-7695 วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดหนูน้อยฟันสวย” 

วันและสถานที่จัดประกวด

รอบแรก วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556
 • เวลา 12.30 น. ลงทะเบียน ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7
 • เวลา 13.00 น. ปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
 • เวลา 13.30 น. ตรวจสุขภาพช่องปากรอบแรก ณ คลินิกกลาง ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

รอบชิงชนะเลิศ วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556
 • เริ่มลงทะเบียน เวลา 12.30 น. ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7
ระเบียบการประกวด
 • รอบแรก ผู้สมัครทุกท่านจะต้องมาตรวจสุขภาพช่องปากและฟันที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และรอรับผลการประกวดทางไปรษณีย์
 • รอบชิงชนะเลิศ ผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบต้องมารับการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน โดยคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางทันตกรรมสำหรับเด็ก
กติกาการประกวดหนูน้อยฟันสวยประจำปี พ.ศ. 2556 รอบแรก
 
หากพบว่าผลการตรวจมีลักษณะหรือพฤติกรรมใด ที่ตรงกับกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะพิจารณาให้ไม่ผ่านการประกวดหนูน้อยฟันสวย ปี พ.ศ. 2556 รอบแรก
 
1. ตรวจพบฟันหัก หรือ ฟันผุ
2. ตรวจพบวัสดุอุดฟันหรือครอบฟันตั้งแต่ 1 ตำแหน่งขึ้นไป โดย ไม่นับ รวมการเคลือบหลุมร่องฟัน (Sealant)
3. ตรวจพบว่ามีฟันน้ำนมไม่ครบ 20 ซี่ หรือ มีฟันน้ำนมขาดหายไปจำกช่องปากเนื่องจากการถอนฟันหรือ มีฟันเกิน หรือ มีฟันแท้ขึ้นในช่องปากแล้ว ทั้งนี้ ไม่นับ ฟันกรามแท้ซี่ที่ 1 
4. ตรวจพบว่ามีการเรียงตัวของฟันซ้อนเกบริเวณฟันหน้ำหรือฟันหลัง
5. ตรวจพบว่ามีการสบคร่อม (cross bite) ตั้งแต่ 1 ซี่ขึ้นไป
6. ตรวจพบว่าในขณะที่มีกำรสบฟัน มีการสบเปิด (openbite) บริเวณฟันหน้าหรือฟันหลัง
7. ตรวจพบว่ามีลักษณะผิดปกติของกำรสร้ำงตัวฟัน เช่น ฟันมีรูปร่ำงผิดปกติ หรือ ฟันเชื่อมกัน (fusion) ตั้งแต่ 1 ซี่ขึ้นไป
8. ตรวจพบว่ามีครบจุลินทรีย์เต็มด้านใดด้านหนึ่งของฟัน (debris score = 3) หรือ มีหินน้ำลาย
9. มีพฤติกรรมไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจฟัน เช่น ร้องไห้งอแง, ไม่ยอมขึ้นเก้าอี้ทำฟัน รวมถึงพฤติกรรมใดๆที่แสดงถึงทัศนคติไม่ดีเกี่ยวกับบริการทำงทันตกรรม

ทางคณะกรรมการจัดการประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การตัดสิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
ทั้งนี้ในการประกวด จะไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าไปในบริเวณที่ทำการตรวจ เนื่องจากอาจมีผลต่อความร่วมมือของผู้เข้าประกวด

ผู้สมัครทุกท่านที่มาสำหรับการตรวจทันตสุขภาพในการประกวดหนูน้อยฟันสวย รอบแ รก 
ณ คณะทันตแพทยศำสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะได้รับผลการประกวดทางไปรษณีย์ สำหรับผู้ที่สามารถผ่านเข้าสู่การประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ให้มาลงทะเบียน ณ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
 
ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 12.30 น.
ประเภทผู้สมัคร : ประชาชนทั่วไป
ปิดรับสมัคร วันที่ 30 กันยายน 2556
ปิดขอข้อมูล
ปิดรับสมัคร
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด29 
29 
Stats Contest
29 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
4,307,624
10,460
6,882
จำนวนสมาชิก
40,288
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคกลาง 29
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
16,150
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
10,797
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,873
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ลงประกาศ งานประกวด ฟรี! : Contest Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 40,288  คุณเสริมศรี พิริยานุพงศ์
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติงานประกวด 127 กระทู้  100 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.