หน้างานประกวด    ในประเทศ    การประกวดทั่วไป | กรุงเทพฯ
7.2K
 6 กันยายน 2556 
ประกวดหนูน้อยฟันสวยประจำปี พ.ศ. 2556 


คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • สัญชาติไทย
 • อายุ 3-6 ปีบริบูรณ์มี
 • มีสุขภาพช่องปากและฟันดี
การรับสมัคร
 • ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2556
 • กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์ พร้อมแนบรูปถ่าย จำนวน 1 ใบ
 • สมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์โดยสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่ www.dt.mahidol.ac.th
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประกวด ได้ที่ www.dt.mahidol.ac.th ในวันที่ 7 ตุลาคม 2556
สถานที่รับสมัครและส่งใบสมัคร
 • สมัครด้วยตนเอง ส่งใบสมัครได้ที่
- แผนกผู้ป่วยสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1
 • ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
คุณ ดวงเดือน พัวประเสริฐ หน่วยกิจกรรมนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 6 ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2200-7695 วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดหนูน้อยฟันสวย” 

วันและสถานที่จัดประกวด

รอบแรก วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556
 • เวลา 12.30 น. ลงทะเบียน ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7
 • เวลา 13.00 น. ปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
 • เวลา 13.30 น. ตรวจสุขภาพช่องปากรอบแรก ณ คลินิกกลาง ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

รอบชิงชนะเลิศ วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556
 • เริ่มลงทะเบียน เวลา 12.30 น. ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7
ระเบียบการประกวด
 • รอบแรก ผู้สมัครทุกท่านจะต้องมาตรวจสุขภาพช่องปากและฟันที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และรอรับผลการประกวดทางไปรษณีย์
 • รอบชิงชนะเลิศ ผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบต้องมารับการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน โดยคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางทันตกรรมสำหรับเด็ก
กติกาการประกวดหนูน้อยฟันสวยประจำปี พ.ศ. 2556 รอบแรก
 
หากพบว่าผลการตรวจมีลักษณะหรือพฤติกรรมใด ที่ตรงกับกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะพิจารณาให้ไม่ผ่านการประกวดหนูน้อยฟันสวย ปี พ.ศ. 2556 รอบแรก
 
1. ตรวจพบฟันหัก หรือ ฟันผุ
2. ตรวจพบวัสดุอุดฟันหรือครอบฟันตั้งแต่ 1 ตำแหน่งขึ้นไป โดย ไม่นับ รวมการเคลือบหลุมร่องฟัน (Sealant)
3. ตรวจพบว่ามีฟันน้ำนมไม่ครบ 20 ซี่ หรือ มีฟันน้ำนมขาดหายไปจำกช่องปากเนื่องจากการถอนฟันหรือ มีฟันเกิน หรือ มีฟันแท้ขึ้นในช่องปากแล้ว ทั้งนี้ ไม่นับ ฟันกรามแท้ซี่ที่ 1 
4. ตรวจพบว่ามีการเรียงตัวของฟันซ้อนเกบริเวณฟันหน้ำหรือฟันหลัง
5. ตรวจพบว่ามีการสบคร่อม (cross bite) ตั้งแต่ 1 ซี่ขึ้นไป
6. ตรวจพบว่าในขณะที่มีกำรสบฟัน มีการสบเปิด (openbite) บริเวณฟันหน้าหรือฟันหลัง
7. ตรวจพบว่ามีลักษณะผิดปกติของกำรสร้ำงตัวฟัน เช่น ฟันมีรูปร่ำงผิดปกติ หรือ ฟันเชื่อมกัน (fusion) ตั้งแต่ 1 ซี่ขึ้นไป
8. ตรวจพบว่ามีครบจุลินทรีย์เต็มด้านใดด้านหนึ่งของฟัน (debris score = 3) หรือ มีหินน้ำลาย
9. มีพฤติกรรมไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจฟัน เช่น ร้องไห้งอแง, ไม่ยอมขึ้นเก้าอี้ทำฟัน รวมถึงพฤติกรรมใดๆที่แสดงถึงทัศนคติไม่ดีเกี่ยวกับบริการทำงทันตกรรม

ทางคณะกรรมการจัดการประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การตัดสิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
ทั้งนี้ในการประกวด จะไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าไปในบริเวณที่ทำการตรวจ เนื่องจากอาจมีผลต่อความร่วมมือของผู้เข้าประกวด

ผู้สมัครทุกท่านที่มาสำหรับการตรวจทันตสุขภาพในการประกวดหนูน้อยฟันสวย รอบแ รก 
ณ คณะทันตแพทยศำสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะได้รับผลการประกวดทางไปรษณีย์ สำหรับผู้ที่สามารถผ่านเข้าสู่การประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ให้มาลงทะเบียน ณ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
 
ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 12.30 น.
ประเภทผู้สมัคร : ประชาชนทั่วไป
ปิดรับสมัคร วันที่ 30 กันยายน 2556
ปิดขอข้อมูล
ปิดรับสมัคร
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด13 
13 
Stats Contest
13 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
4,561,572
10,707
7,021
จำนวนสมาชิก
39,224
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคอีสาน 1
ภาคกลาง 12
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
16,705
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
11,175
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
10,099
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ลงประกาศ งานประกวด ฟรี! : Contest Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 39,224  คุณTBD
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติงานประกวด 94 กระทู้  80 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.