จากการริเริ่มดำเนินโครงการ “อบรมกาแฟสร้างอาชีพ เพื่อสังคมและชุมชน” ที่บริษัท ซีพี  รีเทลลิงค์ จำกัด ภายใต้การบริหารงาน ของ ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูลได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน กาแฟมวลชน