ปฎิเสธไม่ได้ว่า วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต ทุกอย่างรอบตัวล้วนแต่เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งนั้น  โดยเฉพาะสมัยนี้ที่ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ทำให้มีทั้งข้อมูลจริงและเท็จปะปนกันไป 

ทุกคนจึงต้องมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และกระบวนการคิด ไม่หลงเชื่อสิ่งใดง่ายๆ สถาบันวิทยาศาสตร์ท็อปซายน์ จึงถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้ทันต่อโลกยุคใหม่ และตอบรับกับนโยบาย Thailand 4.0 

ท็อปซายน์ มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง พร้อมทั้งพัฒนาความมั่นใจและกระบวนการคิดเพื่อให้เท่าทันโลกในยุคศตวรรษที่ 21 โดยการเรียนวิทยาศาสตร์ผ่านการลงมือทดลองจริง (Hands-on) ทุกครั้งที่มาเรียน นักเรียนจะได้สนุกไปกับอุปกรณ์การทดลองที่เป็นเอกลักษณ์ของหลักสูตรท็อปซายน์ที่ประเทศเกาหลี

ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ที่เรียกว่า STEAM รวม 576 ชุด บวกกับสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย พร้อมอนิเมชั่นเพื่อกระตุ้นความสงสัยที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด นักเรียนได้ฝึกฝนโจทย์เพิ่มเติมเพื่อให้เก่ง และที่สำคัญนักเรียนจะเกิดความชอบและแรงบันดาลซึ่งเป็นการ “เปิดโลกการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบของเด็กๆ” 
ท็อปซายน์