โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม (Cruise & Hotel Training School) เป็นสถาบันผลิตบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานเรือสำราญระดับโลก โดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในเรือสำราญระดับโลกมากกว่า 10 ปี ซึ่งจะใช้หลักสูตรที่ทางโรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรมได้ออกแบบและพัฒนา 

โดยผสมผสานหลักสูตรภาษาอังกฤษจากต่างประเทศ เข้ากับธรรมชาติการเรียนภาษาของเด็กไทย และหลักสูตรดังกล่าวสามารถช่วยพัฒนาทางด้านภาษา บุคลิกภาพ และทักษะในการทำงานเรือสำราญ และเห็นผลได้ภายในระยะเวลาหลังจากการเรียนเพียง 3 เดือน นอกจากนั้นมีสาขาวิชาที่ครบวงจรตอบสนองความต้องการของบริษัทเรือสำราญ จึงทำให้โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรมสามารถเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม