Kid Able Thailand เราคือสถาบันสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ด้วยโปรแกรมแบบพิเศษที่เน้นการทำกิจกรรมภายในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เพราะทุกก้าวของชีวิตล้วนเป็นโอกาสในการเรียนรู้

Kid Able Thailand แบ่งวิธีการสอนเป็นโปรแกรม 3 แบบ คือสำหรับ เด็กวัยเริ่มหัดเดิน เด็กวัยประถมต้น และ เด็กวัยประถมปลาย เพราะความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละวัยต่างกัน ดังนั้นวิธีการสอนจึงควรมีการปรับไปตามแต่ละช่วงวัยของเด็ก
สถาบัน คิด เอเบิ้ล (ไทยแลนด์)