ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด (SE-ED Learning Center), หลักสูตรภาษาอังกฤษ  ACTive English, หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math, หลักสูตรไอคิดส์ เก่งคิด เก่งสร้าง ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด