HAPPY MATH เป็นระบบการเรียนคณิตศาสตร์แบบเฉพาะตัว ที่พัฒนาผู้เรียนทั้ง ทักษะด้านพื้นฐานการคิดคำนวณ และทักษะด้านการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา โดยมีการพัฒนาเนื้อหาแบบฝึกหัดร่วมกันระหว่าง นักวิชาการศึกษาภาครัฐและบริษัท แฮ็พพิแมธ จำกัด เพื่อให้เนื้อหาของแบบฝึกหัด สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ
    
HAPPY MATH เป็นระบบการเรียนคณิตศาสตร์ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างโอกาสความเท่าเทียมกัน ที่จะประสบผลสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน โรงเรียนใด โดยการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมและเต็มตามศักยภาพ คำนึงถึงความแตกต่างในการเรียนรู้แต่ละบุคคลอย่างแท้จริง

เนื่องจากวิธีการเรียนของ HAPPY MATH ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และผู้สอนเป็นเพียงผู้ชี้แนะในเรื่องที่ผู้เรียนไม่เข้าใจ ด้วยระบบการเรียน HAPPY MATH ทำให้ผู้เรียนสามารถก้าวหน้าไปจนถึงเนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมที่จะเรียนในระบบโรงเรียน ได้อย่างราบรื่นตลอดชีวิตการเรียน สามารถพึ่งพาตนเองและรับผิดชอบต่อสังคมได้ตลอดไป แฮ็พพิแมธ