Bright Math เป็นระบบการเรียนแบบเรียนกับครูผู้สอนโดยตรงเรียนตัวต่อตัว ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้อาทิตย์ละ สอง หรือสามครั้ง ครั้งละ 1ชั่วโมง ไบรทแมธ