KingClass Academy สถาบันพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ซึ่งนำเข้าหลักสูตรทั้งหมดจากประเทศเกาหลีใต้ ได้แก่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือสูงจากผู้ปกครอง และนักเรียนจากประเทศเกาหลีใต้ มีนักเรียนเกาหลีใต้ได้เข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆ และประสบความสำเร็จจากการเรียนมาแล้วเป็นจำนวนมากทั่วประเทศเกาหลีใต้  

ทุกหลักสูตร มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการคิด ทักษะการแก้ปัญหา จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ส่งเสริมการเรียนรู้สู่อัจฉริยภาพของเด็กไทย
คิงคลาส อะคาเดมี่